Kontakt Zaloguj Polski

Ogólne warunki sprzedaży usług

dla przedsiębiorców – klientów Tastysoft SP. z o.o.

 1. O NAS
  1. Usługodawcą jest TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Dane kontaktowe:
   1. adres do korespondencji: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź;
   2. formularz kontaktowy: https://www.upmenu.pl/kontakt.
 2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG
  1. Przedmiotem umowy sprzedaży usług, zawieranej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Usług (dalej jako: „OWS”) jest korzystanie przez Państwa z dostępnego po założeniu konta Usługobiorcy Panelu Klienta w Serwisie Internetowym UpMenu, umożliwiającego zarządzenie zamówieniami internetowymi i rezerwacjami w restauracji Usługobiorcy, a także zakup dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę, obejmujących zgodnie z wyborem Usługobiorcy, m.in. tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi marketing restauracji, obsługę programu lojalnościowego.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży usług następuje poprzez Państwa oświadczenie o akceptacji niniejszych OWS oraz zakresu usług sprecyzowanego w formularzu zamówienia wypełnionym przez Państwa lub przez Usługobiorcę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Państwa. Formularz zamówienia i OWS wchodzą w skład zawartej w ten sposób umowy sprzedaży usług. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży usług następuje poprzez doręczenie Państwu niniejszych OWS przed zawarciem umowy sprzedaży usług oraz przez doręczenie Państwu wypełnionych przez nas na podstawie informacji otrzymanych przez Państwa formularza zamówienia albo – w przypadku samodzielnego wypełnienia formularz zamówienia przez Państwa – poprzez doręczenie nam przez Państwo wypełnionego formularza zamówienia. Dodatkowo, w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży usług może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie). W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWS, w szczególności w zakresie korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu Internetowego, zastosowanie ma regulamin Serwisu Internetowego UpMenu dostępny pod adresem internetowym: http://www.upmenu.pl/regulamin-serwisu-internetowego. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszych OWS i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym pod wyżej wskazanym adresem internetowym.
  3. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich lub w euro i jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT). O łącznej cenie tytułem umowy sprzedaży usług, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży usług (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
  4. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży usług oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem.
  5. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży usług jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
 3. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
  1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży usług. W przypadku braku uzgodnienia innego terminu lub sposobu płatności, zastosowanie mają poniższe postanowienia.
  2. Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży usług, a w odniesieniu do płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) – nie później niż na jeden dzień przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień w którym Usługodawca umożliwił Usługobiorcy dostęp do Panelu Klienta w ramach odpłatnego abonamentu.
  3. Cena wybranego pakietu usług podana jest zgodnie z wyborem Usługobiorcy w złotych polskich (PLN) lub w dolarach amerykańskich (USD) i jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT).
  4. Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, a w przypadku płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) w następującym terminie:
   1. w przypadku płatności kartą płatniczą, płatność jest pobierana automatycznie – nie później niż na jeden dzień przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.
   2. w przypadku płatności przelewem, w tym w przypadku gdy część płatności rozliczana jest w formie kompensaty, o której mowa w pkt. 8.9 Regulaminu – nie później niż w terminie wskazanym na fakturze przesłanej przez Usługobiorcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  5. Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:
   1. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;
   2. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
  6. Płatności mogą być również rozliczne w formie kompensaty umownej (potrącenia), w przypadku, gdy w skład świadczonych przez Usługodawcę usług, w ramach zarządzania stroną i systemem płatności restauracji Usługobiorcy, wchodzi pobieranie przez Usługodawcę płatności od klientów Usługobiorcy, w imieniu Usługobiorcy. W powyższym przypadku rozliczenia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą dokonywane przez Usługodawcę, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
  7. W przypadku, o którym mowa powyżej, Usługobiorca jest ponosi koszty prowizji dostawcy szybkich płatności w wysokości 2% wartości brutto każdej płatności dokonanej w powyższy sposób przez klienta Usługobiorcy za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez Usługodawcę.
  8. Usługobiorca jest obowiązany udostępnić Usługodawcy dane dostępowe konieczne do konfiguracji zakupionej usługi oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Niedotrzymanie powyższego terminu nie wpływa na zmianę terminu naliczania opłat za usługę. Usługobiorca jest obowiązany do weryfikacji danych wprowadzonych przez Usługodawcę na jego zlecenie.
  9. W przypadku gdy wartość faktury za usługi nie przekracza 2PLN Usługodawca nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 5 PLN.
 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Zakupiona przez Państwa usługa zostanie Państwu udostępniona w formie funkcjonalności dostępnych w systemie UpMenu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin został uzgodniony przed zawarciem umowy
  2. W przypadku usług o charakterze ciągłym (abonamentowym) Usługodawca świadczy zakupioną przez Usługobiorcę usługę przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia powyższej umowy ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. KONTAKT Z NAMIZasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży usług. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWS.
 6. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o fakcie współpracy z Usługodawcą oraz przekazywania informacji o fakcie współpracy swoim partnerom z poszanowaniem tajemnicy handlowej. Sposób i treść publikacji nie może naruszyć dóbr osobistych i ani godzić w interesy Usługodawcy.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia treści tworzonych w ramach umowy o świadczenie usług swoim widocznym logo.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Panelu Klienta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
   1. Gdy Usługobiorca narusza niniejsze OWS lub Regulamin Serwisu Internetowego;
   2. Gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
   3. Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
  4. Zawieszenie Panelu Klienta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Panelu Klienta nie jest możliwe zalogowanie się do Panelu Klienta i korzystanie z jego funkcjonalności.
  5. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Panelu Klienta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
  6. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Panelu Klienta, może wypowiedzieć Usługobiorcy jakąkolwiek umowę o świadczenie usług zawartą na podstawie niniejszych OWS także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  7. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy w ramach wszelkich umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS.
  9. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
  10. Usługodawca nie gwarantuje, że Panel Klienta lub inne usługi Usługodawcy, w tym np. aplikacja mobilna są wolne od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać powyższe funkcjonalności bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Panel Klienta lub inne usługi Usługodawcy będą wolny od podatności na włamania lub ataki.
  11. Usługodawca udostępnia Panel Klienta lub inne usługi Usługodawcy w formie, w jakiej zostały one dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej.
  12. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej oraz sposobu korzystania przez niego z Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej i ich funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej, w tym wprowadza do nich treści oraz korzysta z ich funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
  13. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  14. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  15. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  16. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej; do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Powyższa ochrona obejmuje wszystkie formy wyrażenia utworu.
  2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu, Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy, Panel Klienta lub inne usługi Usługodawcy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Panelu Klienta i jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Poszczególne elementy Serwisu, Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.
  4. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego, Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej. Usługobiorcy udzielana jest jedynie z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej funkcjonalności, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego, Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszymi OWS, Regulaminem Serwisu oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
  5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.
  6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Panelu Klienta lub innych usług Usługodawcy, w tym np. aplikacji mobilnej – zarówno całości, jak poszczególnych elementów.
  7. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejsze OWS, Regulamin Serwisu lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszych OWS zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
  3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS ma zastosowanie regulamin Serwisu Internetowego UpMenu, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 1 do OWS POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWS jest TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  3. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWS jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWS i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWS lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa.
  2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
   Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzanych danych
   Wykonanie umowy sprzedaży usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
   Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
   Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
 4. ODBIORCY DANYCH
  1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.
   2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

Załącznik numer 2 do OWS UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.
 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące zamówień oraz adres profilu w social media klientów Usługobiorcy, których dane zostały wprowadzone przez Usługobiorcę poprzez narzędzia systemu UpMenu do Panelu Klienta, w szczególności w celu obsługi zamówień składanych przez te osoby w restauracji Usługobiorcy, z użyciem sytemu UpMenu.
 4. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu:
  1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.
 6. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
 7. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
 8. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.
 9. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 10. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 11. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 12. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:
  1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
  2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
  3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
 13. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.