Kontakt Zaloguj Polski

Regulamin Programu Afiliacyjnego

ARTYKUŁ 1. WSTĘP
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym, polegającym na polecaniu przez Partnerów Usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, Nowym Klientom w zamian za Prowizję.
 2. W ramach Programu Afiliacyjnego Organizator udostępnia także Partnerowi funkcjonalności Konta Partnera.
 3. Regulamin nie wyłącza stosowania żadnych postanowień innych regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym w szczególności Regulaminu Serwisu i innych regulaminów szczególnych lub umów zawartych przez Partnera z Organizatorem. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie Serwisu lub w umowach.
  ARTYKUŁ 2. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Organizator – oznacza administratora Serwisu, którym jest: Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426 Dane kontaktowe: jak wyżej
 2. Konto Partnera – indywidualne konto Partnera, umożliwiające Partnerowi korzystanie z Programu Afiliacyjnego.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli treść Umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Link Polecający – wygenerowany przez Organizatora odnośnik do Serwisu, odsyłający do strony Serwisu zawierającej atrybuty przypisujące użytkownika do Konta Partnera.
 5. Nowy Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym, która nigdy wcześniej nie korzystała z Usług Organizatora.
 6. Niedozwolone Sposoby Promocji – niedozwolone przez Regulamin sposoby promocji Serwisu i Usług.
 7. UpMenu lub Serwis – oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „UpMenu”, prowadzony przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu, dostępny w domenie upmenu.com, który umożliwia Partnerowi korzystanie z Usług, w tym Konta Partnera.
 8. Usługi – zbiór usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu Serwisu. Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie Programu Afiliacyjnego i Konta Partnera zasady świadczenia Usług określone są w niniejszym Regulaminie.
 9. Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Regulaminu.
 10. Usługobiorca – oznacza osobę, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
 11. Program Afiliacyjny – oznacza program organizowany przez Organizatora dla Partnerów, który polega na pozyskiwaniu Nowych Klientów UpMenu przez Partnera. Program Afiliacyjny organizowany jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Prowizja – wynagrodzenie należne Partnerowi od Organizatora w związku z Pozyskaniem Nowego Klienta, wynikająca z wartości netto opłaconej przez klienta opłaty abonamentowej.
 13. Pozyskanie Nowego Klienta – doprowadzenie do sytuacji gdy przypisany do Partnera użytkownik będący Nowym Klientem założy konto w Serwisie lub Nowy Klient skorzysta z konta założonego przez Partnera, a następnie opłaci co najmniej jedną opłatę abonamentową za korzystanie z Usług.
 14. Partner – uczestnik Programu Afiliacyjnego – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w niniejszym Regulaminie.
 15. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Partnera, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 16. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Afiliacyjnego, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Usługobiorcy funkcjonalności Serwisu w zakresie Konta Partnera. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Regulamin Serwisu – oznacza Regulamin Serwisu, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Usługobiorcy funkcjonalności Serwisu w zakresie korzystania z Usług, za wyłączeniem Konta Partnera. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 18. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 19. Strony – oznacza Organizatora i Partnera.
  ARTYKUŁ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i warunki prowadzenia przez Organizatora dla Partnerów Programu Afiliacyjnego oraz świadczenia Usług w zakresie dostępu do Konta Partnera.
 2. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego przez Partnera jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Partnerem może zostać zarówno dotychczasowy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie jak i osoba, która do tej pory nie miała założonego w Serwisie konta Usługobiorcy. Usługobiorca w celu przystąpienia do Programu Afiliacyjnego musi dokonać odrębnej rejestracji jako Partner, zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 3.
 4. Partnerem nie może zostać osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 5. Partner może mieć tylko jedno Konto Partnera bez względu na liczbę stron zarządzanych przez Partnera.
 6. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: www.upmenu.com
 7. Uzyskanie status Partnera wymaga dokonania Rejestracji w Programie Afiliacyjnym za pośrednictwem Serwisu.
 8. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy między Stronami, o treści wynikającej z Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 9. Partner po Rejestracji uzyskuje prawo do korzystania z usługi prowadzenia Konta Partnera. Korzystanie z usług Programu Afiliacyjnego możliwe jest wyłącznie w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu, szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania Konta Partnera opisane są w Artykule 9. Regulaminu.
 10. Partner może korzystać także z organizowanego przez Organizatora programu partnerskiego w modelu reseller, w tym celu musi jednak dokonać oddzielnej rejestracji do tego programu.
  ARTYKUŁ 4. KONTO PARTNERA
 1. Rejestracja Konta Partnera możliwa jest za pomocą dedykowanego formularza rejestracyjnego do Programu Afiliacyjnego. W celu dokonania Rejestracji Partner zobowiązany jest:
  1. podać następujące dane:
   1. adres e-mail,
   2. hasło.
  2. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści,
  3. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 2. Partner na etapie Rejestracji ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Partnera zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, Partner potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie, jak również potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności, są warunkami założenia Konta Partnera.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Partnera zostanie wysłany link aktywujący Konto Partnera. Zalogowanie do Konta Partnera będzie możliwe po aktywacji.
 4. W celu korzystania z pełni funkcjonalności Programu Afiliacyjnego, Partner zobowiązany jest do uzupełnienia danych rozliczeniowych oraz kontaktowych w panelu ustawień Konta Partnera. Podanie przez Partnera tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu ustalenia prawa do Prowizji i jej wypłaty. W każdym czasie obowiązywania Umowy dane podane przez Partnera powinny być aktualne i prawdziwe.
 5. Partner podlegać może weryfikacji Organizatora przy zawarciu Umowy oraz w czasie jej trwania. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności stron na których publikowane są Linki Polecające z wymaganiami Regulaminu, sprawdzenie wykorzystywanych do promocji materiałów marketingowych oraz zgodności działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa.
  ARTYKUŁ 5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORGANIZATORA
 1. Usługi związane z Programem Afiliacyjnym są świadczone przez Organizatora na rzecz Partnera bezpłatne.
 2. W zakres Usług związanych z Programem Afiliacyjnym świadczonych za pośrednictwem Serwisu wchodzą następujące usługi:
  1. przeglądania zawartości Serwisu w zakresie Programu Afiliacyjnego;
  2. założenia Konta Partnera, zarządzania nim i korzystania z jego funkcjonalności;
  3. konfiguracja restauracji dla Nowego Klienta;
  4. przeglądanie rozliczeń związanych z udziałem w Programie Afiliacyjnym;
  5. konfiguracja Konta Partnera.
 3. Organizator ma prawo do aktualizowania, zmiany, wycofywania, dodawania nowych usług lub ograniczenia dostępności lub dostęp do dowolnych Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, bez szkody jednak dla uprawnień już uzyskanych przez Partnera.
  ARTYKUŁ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE AFILIACYJNYM
 1. Program Afiliacyjny oparty jest o skierowanie użytkowników (publiczności) stron zarządzanych przez Partnera na stronę Serwisu przy wykorzystaniu dedykowanego Partnerowi Linku Polecającego.
 2. Wymagania odnośnie strony na której publikowany może być Link Polecający:
  1. Partner musi posiadać tytuł prawny do zarządzania i dysponowania stroną na której umieszcza Link Polecający, przez cały okres w jakimi publikowany jest na niej Link Polecający;
  2. Strona musi zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, norm obyczajowych i moralnych.
 3. Linki Polecające umieszczane na stronach Partnerów powinny posiadać parametr „nofollow”.
 4. Link Polecający ważny jest przez 60 dni od dnia wygenerowania.
 5. W ustawieniach Konta Partnera, Partner może zdefiniować długość trwania okresu testowego (trial) dla Nowych Klientów korzystających z Linku Polecającego.
 6. W przypadku gdy użytkownik strony zarządzanej przez Partnera wykorzysta odnośnik zawarty w Linku Polecającym, zostanie przeniesiony do strony Serwisu, co spowoduje oznaczenie użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisaniem tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika. Przypisanie będzie skuteczne do czasu:
  1. wygaśnięcia ważności pliku cookie lub
  2. usunięcia pliku cookie przez użytkownika
  3. zastąpienia pliku cookie przez plik cookie innego Partnera.
 7. W sytuacji gdy użytkownik przypisany do Konta Partnera założy Konto w Serwisie, zostanie on trwale przypisany do Konta Partnera. Przypisanie do Konta Partnera nie stanowi jeszcze Pozyskania Nowego Klienta, które warunkowane jest opłaceniem co najmniej jednej opłaty abonamentowej.
 8. Partner zobowiązany jest uczestniczyć w Programie Afiliacyjnym w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, aktualnych Usługobiorców, Nowych Klientów oraz innych osób trzecich.
 9. Partner korzystając z Serwisu i uczestnicząc w Programie Afiliacyjnym zobowiązany jest wykorzystywać Usługi w sposób nienaruszający prawa, w tym praw innych Partnerów. Partner zobowiązuje się nie podejmować nielegalnych, obraźliwych lub potencjalnie zakłócających lub szkodliwych działań w odniesieniu do Serwisu, innych Partnerów oraz Usługobiorców Organizatora.
 10. Partner odpowiada za treści umieszczane w Serwisie. Partner nie może umieszczać lub dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek nielegalnych treści.
 11. Organizator informuje, że w zakresie określonym przez prawo tj. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, może być uprawniony do zablokowania dostępu do treści lub danych o bezprawnym charakterze.
 12. Partner uprawniony jest do promowania Serwisu i Usług przy użyciu materiałów promocyjnych dostarczanych przez Organizatora. Korzystanie z materiałów Organizatora jest bezpłatne oraz dobrowolne.
 13. Partner nie jest uprawniony do modyfikowania materiałów Organizatora bez jego zgody. W szczególności zabronione jest modyfikowanie utworów graficznych należących do Organizatora.
 14. Partner może promować Serwis i Usługi także przy wykorzystaniu własnych materiałów promocyjnych przy uwzględnieniu następujących warunków:
  1. Partner będzie posiadał tytuł prawny uprawniający go do korzystania z materiałów;
  2. materiały nie będą naruszać praw Organizatora lub innych osób lub podmiotów;
  3. materiały będą zgodne z dobrymi obyczajami, nie będą naruszać dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej;
  4. materiały nie będą wprowadzać w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania wykorzystywanych przez Partnera materiałów promocyjnych i nakazania zaprzestania rozpowszechniania wybranych materiałów.
 16. Partnerowi nie wolno wykorzystywać form promocji wskazanych przez Organizatora jako Niedozwolone Sposoby Promocji, określone w Artykule 6. Regulaminu.
  ARTYKUŁ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych rozliczeniowych i kontaktowych;
  2. konfigurację Konta Partnera w zakresie udostępnionych funkcjonalności;
  3. udostępnienie Konta Partnera innym osobom oraz Partnerom, a także za sytuację posługiwania się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem Partnera. Wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem Konta Partnera dokonane przez osoby trzecie posługujące się loginem oraz hasłem Partnera będą przypisane Partnerowi.
 2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:
  1. za szkody spowodowane podjęciem lub zaniechaniem przez Partnera działań, w oparciu o dane lub informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z Serwisu, zarówno w odniesieniu do poniesionych strat jak i utraconych przez Partnera bądź osobę trzecią korzyści;
  2. za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem Prowizji w ramach Programu Afiliacyjnego wynikłe z przyczyn leżących po stronie Partnera;
  3. za brak funkcjonalności Usług, które nie są opisane w Regulaminie;
  4. w zakresie okoliczności wskazanych w art. 12-14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Organizator ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Partnerowi nie wolno promować Serwisu i Usługi przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, do których należą:
  1. wykorzystanie materiałów lub informacji wprowadzających w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu
  2. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych (spam) mających na celu pozyskanie Nowych Klientów;
  3. dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych;
  4. umieszczanie w materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje;
  5. korzystanie z narzędzi w postaci agregatorów kodów promocyjnych, rabatowych, zniżkowych, porównywarek usług i katalogów firm, w zakresie w jakim głównym celem tych narzędzi jest promowanie wielu usług różnych dostawców oraz prezentowanie wielu kodów rabatowych.
 5. W razie wykrycia przez Organizatora, że Partner promuje Serwis i Usługi przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, Organizator uprawniony będzie do zawieszenia Konta Partnera na zasadach opisanych w Artykule 10 Regulaminu.
 6. Pozyskanie Nowego Klienta przez Partnera w wyniku zastosowania Niedozwolonych Sposobów Promocji, nie będzie stanowić podstawy do wypłaty mu Prowizji.
  ARTYKUŁ 8. WYNAGRODZENIE
 1. Partnerowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci Prowizji, w przypadku Pozyskania Nowego Klienta na odpłatne Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu. Partnerowi przysługiwać będzie Prowizja od każdej opłaconej, przez Pozyskanego Nowego Klienta, miesięcznej opłaty abonamentowej (wartość netto).
 2. W przypadku spełnienia się warunków do otrzymania przez Partnera Prowizji, Prowizja będzie miała następującą wysokość:
  1. 16,5 % opłaconej przez Nowego Klienta opłaty abonamentowej netto– w przypadku gdy w chwili przyznawania Prowizji za dany miesiąc, Partner w ramach swojego Konta Partnera posiada aktywnych Nowych Klientów w liczbie od 1 do 9,
  2. 20 % opłaconej przez Nowego Klienta opłaty abonamentowej netto – w przypadku gdy w chwili przyznawania Prowizji za dany miesiąc, Partner w ramach swojego Konta Partnera posiada aktywnych Nowych Klientów w liczbie 10 lub więcej.
 3. Prowizja przysługiwać będzie Partnerowi wyłącznie, gdy Pozyskany przez niego Nowy Klient opłaci opłatę abonamentową za dany miesiąc. Wierzytelności wymagalne w stosunku do Nowego Klienta, lecz nie opłacone nie będą stanowić podstawy do przyznania Prowizji.
 4. Warunkiem przyznania Partnerowi prowizji jest zgłoszenie żądania wypłacenia prowizji, stosownie do ust. 9 poniżej, w terminie 6 miesięcy od kolejnego miesiąca, za który prowizja jest możliwa do przyznania.
 5. Prowizja partnera może zostać pomniejszona o dodatkową opłatę należną Bankowi Partnera lub Pośrednika Płatności Online.
 6. W przypadku, gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota Prowizji, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej.
 7. Przyznanie Prowizji jest weryfikowane pod kątem przestrzegania przez Partnera warunków Regulaminu. W przypadku negatywnej weryfikacji (stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu), Organizator może:
  1. odmówić przyznania Prowizji w odniesieniu do Pozyskanych niezgodnie z Regulaminem Nowych Klientów. Partner zostanie powiadomiony o odmowie w drodze korespondencji elektronicznej wraz z uzasadnieniem odmowy;
  2. zawiesić Konto Partnera lub wypowiedzieć Umowę na warunkach opisanych w Artykule 10. Regulaminu
 8. Pozytywna weryfikacja zgłoszonej do wypłaty Prowizji, oznacza przyznanie należnego Partnerowi wynagrodzenia w postaci Prowizji.
 9. Partner może dokonać jednokrotnie w każdym miesiącu wypłaty naliczonych mu Prowizji, w pełnej kwocie, bez kwoty minimalnej.
 10. Prowizja zostanie wypłacona po zgłoszeniu żądania wypłaty w ramach funkcjonalności Konta Partnera – załadowanie faktury do Serwisu w ramach funkcjonalności Konto Partnera – Rozliczenia, stosownie do wymagań zawartych w ust. 10 poniżej. Wypłata Prowizji uzależniona jest od podania przez Partnera kompletnych danych rozliczeniowych oraz spełnienia wymagań zawartych w ust. 10 i 11 poniżej. W razie braków w tym zakresie, wypłata nie będzie możliwa do czasu uzupełnienia danych. Dane do wypłat muszą być prawdziwe i kompletne.
 11. Wypłata Prowizji nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury. Fakturę należy wystawić na podstawie danych rozliczeniowych zawartych na Koncie Partnera – Rozliczenia. Partner rozliczając należna Prowizje wystawia ją w pełnej kwocie netto. Fakturę należy załadować do Serwisu w odpowiedniej dla niej pozycji na Koncie Partnera – Rozliczenia. W przypadku gdy, załadowana faktura nie będzie zgodna z wymaganiami Regulaminu, zostanie odrzucona z informacją o nieprawidłowościach.
 12. Prowizja dla Partnera może być wypłacona nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, pod warunkiem doręczenia prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury.
 13. Jeżeli podmiot gospodarczy zarejestrowany jest w UE, faktury wymienione w punkcie 9 i 10 powinny być wystawione zgodnie z regulacjami EU VAT.
 14. W przypadku stwierdzenia, że naliczenie i wypłata Partnerowi Prowizji nastąpiła wskutek naruszenia przez Partnera Regulaminu, wprowadzenia Organizatora w błąd, zatajenia przez Partnera informacji, które mogły mieć wpływ na wysokość Prowizji lub na skutek dokonania czynu zabronionego bądź podjęcia działań mających charakter wyłudzenia, niezależnie od konsekwencji wynikających z Regulaminu, taka Prowizja nie zostanie Partnerowi wypłacona, a w przypadku gdy już została wypłacona, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot. Partner zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu otrzymanej i zakwestionowanej Prowizji w terminie 3 dni roboczych od wezwania.
 15. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
  ARTYKUŁ 9. DANE OSOBOWE
 1. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Partnera w procesie Rejestracji oraz wprowadzonych do Serwisu danych rozliczeniowych i kontaktowych.
 2. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podane przez Partnera dane osobowe Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Partnera zbierane są przez Organizatora podczas Rejestracji, a także później, w trakcie wykonywania Umowy zawartej z Partnerem.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Partnera jedynie:
  1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Partnerem i Organizatorem;
  2. w celu wykonywania Umowy zawartej przez Strony;
  3. w innych prawnie usprawiedliwionych celach w tym w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Organizator zapewnia Partnerowi realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Organizatorze jako Administratorze danych osobowych określone są w Polityce Prywatności – udostępniona na stronach Serwisu.
 8. Organizator jako administrator danych osobowych publikuje w Polityce Prywatności informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym szczegółowe dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO.
 9. Organizator na stronach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe warunki w zakresie zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez Serwisu opisane są w dokumencie Polityka Prywatności.
 10. Dane Partnera będą przetwarzane przez Organizatora przez czas korzystania przez Partnera Serwisu oraz przez czas istnienia Konta Partnera, a po wygaśnięciu tych okresów, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu wykonania obowiązków umownych oraz rozpatrywania roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.
  ARTYKUŁ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE
 1. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane jest:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
  2. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. włączenie obsługi Cookies.
 2. Zamknięcie przeglądarki Partnera może spowodować usunięcie danych przesyłanych do strony. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Partnera.
 3. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
 4. W sytuacji, gdy Partner napotka na problemy techniczne z dostępem do Serwisu lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Organizatora za pomocą funkcjonalność Serwisu – Czat lub na adres e-mail: [email protected]
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Partnera ze świadczonych Usług w następstwie niespełnienia przez Partnera wymagań technicznych.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych Serwisu w wyznaczonych wcześniej godzinach. Organizator w miarę możliwości będzie informował z wyprzedzeniem Partnera o planowanych pracach serwisowych. W czasie prowadzenie prac serwisowych dostęp Partnera do Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy.
  ARTYKUŁ 11. REKLAMACJE
 1. Partner może złożyć do Organizatorowi reklamację na działanie Serwisu w formie wiadomości na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Partnera, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Partnera adres e-mail do kontaktu.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  ARTYKUŁ 12. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ZAWIESZANIA KONTA PARTNERA
 1. Umowa zostaje zawarta w chwili Rejestracji Konta Partnera.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 4. Organizator ma prawo zawiesić Partnerowi Konto Partnera w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub w sytuacji gdy konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działania Partnera. Zawieszenie Konta oznacza czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta Partnera, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości. Zawieszenie obejmuje:
  1. blokadę możliwości zlecenia wypłaty Prowizji z tytułu Programu Afiliacyjnego;
  2. blokadę naliczania nowych Prowizji.
 5. Organizator ma prawo zablokować Partnerowi możliwość ponownej Rejestracji w sytuacji, gdy uprzednio Konto Partnera zostało zawieszone lub Partner pozbawiony został praw do korzystania z Serwisu.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania z Partnerem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Usługi są wykorzystywane przez Partnera do celów niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający przepisy prawa;
  2. Partner działa na szkodę Organizatora lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu;
  3. Partner podał Organizatorowi dane niezgodne z prawdą;
  4. Partner narusza wymagania dotyczące stron na których można publikować Linki Polecające;
  5. Partner wprowadza w błąd użytkowników swoich stron co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu i Usług.
  6. Partner w inny sposób narusza warunki Regulaminu.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy Organizator zweryfikuje i w razie stwierdzenia zgodności z Regulaminem przyzna Partnerowi należne mu Prowizje w okresie obowiązywania Umowy.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy, Partner traci uprawnienie do żądania od Organizatora Prowizji, za okresy abonamentowe przypisanych do niego Nowych Klientów, mające miejsce w okresie gdy Umowa między Stronami już nie obowiązuje.
  ARTYKUŁ 13. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Partnerowi będącemu Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn od umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Partner powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, w drodze oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych w Regulaminie.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Partner może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Partnerowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  ARTYKUŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Organizatora przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług, w tym zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora;
  5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa;
  6. usprawnienie działania Usług oraz obsługi Partnerów;
  7. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator:
  1. zawiadomi Partnerów, którzy posiadają aktywne Konto Partnera. Zawiadomienie przesłane będzie na adres e-mail Partnera i zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu;
  2. zamieści na stronach Serwisu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Partnerów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na uprawnienia już uzyskane przez Partnera pod rządami dotychczasowej treści Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Partner w celu rozwiązania Umowy z Organizatorem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Organizatora.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu, jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie niniejsze nie narusza jednak praw przysługujących Partnerom będących Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w zakresie odmiennych uprawnień im przysługujących w oparciu o wiążące Organizatora przepisy prawa.
  ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRZYWILEJOWANYCH (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat: Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426 Dane kontaktowe: jak wyżej – Ja niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi – programu afiliacyjnego – Data zawarcia umowy: – Imię i nazwisko Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: – Adres Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: – Podpis Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data