Kontakt Zaloguj Polski

Regulamin Programu Resellerskiego

 

ARTYKUŁ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Resellerskim, polegającym na dystrybucji przez Resellerów Usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 2. W ramach Programu Resellerskiego Organizator udostępnia także Resellerowi funkcjonalności Konta Resellera.
 3. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym w szczególności Regulaminu Serwisu i innych regulaminów szczególnych lub umów zawartych przez Resellera z Organizatorem. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie Serwisu lub w umowach.

ARTYKUŁ 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – oznacza administratora Serwisu, którym jest:
  Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426
  Dane kontaktowe: jak wyżej
 2. Abonament – opłata płatna przez Partnera na rzecz Organizatora należna za korzystanie z Usług w zakresie funkcjonalności wynikającym z wybranego Pakietu Abonamentowego.
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w ramach opłaconej przez Resellera Subskrypcji.
 4. Konto Resellera – indywidualne konto Resellera, umożliwiające Resellerowi korzystanie z Programu Resellerskiego.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli treść Umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Niedozwolone Sposoby Promocji – niedozwolone przez Regulamin sposoby promocji Usług.
 7. UpMenu lub Serwis – oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „UpMenu”, prowadzony przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Serwisu, dostępny w domenie upmenu.com, który umożliwia Resellerowi korzystanie z Usług, w tym Konta Resellera.
 8. Usługi – zbiór usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu Serwisu. Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W zakresie Programu Resellerskiego i Konta Resellera zasady świadczenia Usług określone są w niniejszym Regulaminie.
 9. Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Stronami o treści wynikającej z niniejszego Regulaminu, umowa resellerska.
 10. Umowa SaaS – umowa regulująca warunki korzystania z Usług w oparciu o Regulamin Serwisu.
 11. Umowa PPDO – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w następstwie akceptacji Regulaminu Serwisu.
 12. Usługobiorca – oznacza osobę, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
 13. Program Resellerski – oznacza program organizowany przez Organizatora dla Resellerów, który polega na dystrybucji przez Resellerów Usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu. Program Resellerski organizowany jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Plan Abonamentowy – oznacza wybrany przez Resellera, spośród dostępnych, zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w zamian za Abonament.
 15. Reseller – uczestnik Programu Resellerskiego – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Resellera określone w niniejszym Regulaminie.
 16. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Resellera, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 17. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin programu resellerskiego, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Usługobiorcy funkcjonalności Serwisu w zakresie Konta Resellera. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 18. Regulamin Serwisu – oznacza Regulamin Serwisu, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Usługobiorcy funkcjonalności Serwisu w zakresie korzystania z Usług, za wyłączeniem Konta Resellera. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 20. Subskrypcja – opłacony przez Resellera Plan Abonamentowy, z którego korzystać może Klient.
 21. Strony – oznacza Organizatora i Resellera.

ARTYKUŁ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i warunki prowadzenia przez Organizatora dla Resellerów Programu Resellerskiego oraz świadczenia Usług w zakresie dostępu do Konta Resellera.
 2. Przystąpienie do Programu Resellerskiego przez Resellera jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Resellerem może zostać zarówno dotychczasowy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie jak i osoba, która do tej pory nie miała założonego w Serwisie konta Usługobiorcy. Usługobiorca w celu przystąpienia do Programu Resellerskiego musi dokonać odrębnej rejestracji jako Reseller, zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 3.
 4. Resellerem nie może zostać osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 5. Reseller może mieć tylko jedno Konto Resellera bez względu na liczbę Klientów obsługiwanych w ramach Programu Resellerskiego.
 6. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: upmenu.com
 7. Uzyskanie statusu Resellera wymaga dokonania Rejestracji w Programie Resellerskim za pośrednictwem Serwisu.
 8. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy między Stronami, o treści wynikającej z Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 9. Reseller po Rejestracji uzyskuje prawo do korzystania z usługi prowadzenia Konta Resellera. Korzystanie z usług Programu Resellerskiego możliwe jest wyłącznie w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu, szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania Konta Resellera opisane są w Artykule 9. Regulaminu.
 10. Reseller może korzystać także z organizowanego przez Organizatora programu partnerskiego w modelu afiliacyjnym, w tym celu musi jednak dokonać oddzielnej rejestracji do tego programu.

ARTYKUŁ 4. KONTO RESELLERA

 1. Rejestracja Konta Resellera możliwa jest za pomocą dedykowanego formularza rejestracyjnego do Programu Resellerskiego. W celu dokonania Rejestracji. Reseller zobowiązany jest:
  1. podać następujące dane:
   1. adres e-mail,
   2. hasło.
  2. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści,
  3. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 2. Reseller na etapie Rejestracji ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Resellera zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, Reseller potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie, jak również potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności, są warunkami założenia Konta Resellera.
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Resellera zostanie wysłany link aktywujący Konto Resellera. Zalogowanie do Konta Resellera będzie możliwe po aktywacji.
 4. W celu korzystania z pełni funkcjonalności Programu Resellerskiego, Reseller zobowiązany jest do uzupełnienia danych kontaktowych w panelu ustawień Konta Resellerskiego. Podanie przez Resellera tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu korzystania z pełnych funkcjonalności Konta Resellera. W każdym czasie obowiązywania Umowy dane podane przez Resellera powinny być aktualne i prawdziwe.
 5. Reseller podlegać może weryfikacji Organizatora przy zawarciu Umowy oraz w czasie jej trwania. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności stron produktowych z wymaganiami Regulaminu w zakresie marketingu oraz zgodności działań Resellera z Regulaminem i przepisami prawa.

ARTYKUŁ 5. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Usługi związane z Programem Resellerskim są świadczone przez Organizatora na rzecz Resellera bezpłatne.
 2. W zakres Usług związanych z Programem Resellerskim świadczonych za pośrednictwem Serwisu wchodzą następujące usługi:
  1. przeglądania zawartości Serwisu w zakresie Programu Resellerskiego;
  2. założenia Konta Resellera, zarządzania nim i korzystania z jego funkcjonalności;
  3. konfiguracja restauracji dla Klienta w wariancie standardowym lub White Label;
  4. przeglądanie rozliczeń związanych z wykupionymi Subskrypcjami i należnymi opłatami Abonamentowymi;
  5. konfiguracja Konta Resellera.
 3. Organizator ma prawo do aktualizowania, zmiany, wycofywania, dodawania nowych usług lub ograniczenia dostępności lub dostęp do dowolnych Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, bez szkody jednak dla uprawnień już uzyskanych przez Resellera.
 4. W zakresie wykupionych Subskrypcji, Reseller pełni rolę Usługobiorcy stosownie do Regulamin Serwisu i zawartej Umowy SaaS, w związku z tym Reseller zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu. W zakresie w jakim Klienci przypisani do jego Konta Resellera korzystają z Usług, Reseller ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez nich Regulaminu Serwisu.
 5. W celu wykupienia Subskrypcji, Reseller zobowiązuje się zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu oraz zaakceptować jego treści. Akceptacja wymagana jest w odniesieniu do każdej wykupionej Subskrypcji.

ARTYKUŁ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE RESELLERSKIM

 1. Program Resellerski polega na dystrybucji, przez Resellera Usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, na rzecz Klientów, którzy korzystają z wykupionej przez Resellera Subskrypcji.
 2. Usługi dostępu do Serwisu, będące przedmiotem dystrybucji przez Resellera, wyszczególnione są w Panelu Ustawień Serwisu. W przypadku zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach Serwisu jak i poszczególnych Planów Abonamentowych Reseller poinformowany będzie o tym fakcie, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Udział w Programie Resellerskim polega na możliwości dystrybucji Usług świadczonych za pomocą Serwisu w dwóch wariantach:
  1. wariant standardowy – polegający na dystrybucji Usługi bez wprowadzania oznakowania (brandingu) Resellera;
  2. wariant White Label – polegający na dystrybucji Usługi przy wykorzystaniu oznakowania (brandingu) Resellera.
 4. W przypadku wykorzystania modelu White Label:
  1. Reseller zobowiązany jest skonfigurować konto, w wymaganym przez Serwis zakresie w celu wprowadzenia własnego oznakowania (brandingu);
  2. Reseller zobowiązany jest zapewnić Klientowi Centrum Pomocy – usługa wsparcia technicznego, pierwsza linia wsparcia Klienta.
 5. W celu umożliwienia dostępu do Serwisu dla Klientów Reseller zobowiązany jest:
  1. założyć konto dla Klienta, a następnie w ciągu wybranego przez Partnera okresu testowego (7, 14 lub 30 dni od dnia założenia), dokonać konfiguracji konta;
  2. wybrać właściwy dla Klienta Plan Abonamentowy;
  3. opłacić Abonament – szczegółowe warunki płatności określone są w Regulaminie Serwisu;
  4. wyłączyć dla Klienta widoczność rozliczenia z Organizatorem.
 6. Organizator nie jest stroną umowy zawartej między Resellerem i Klientem. Reseller we własnym zakresie zawiera umowę z Klientem w zakresie udostępnienia mu Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Reseller w tym zakresie zachowuje swobodę zawierania umów, przez co rozumie się w szczególności kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Resellera. Reseller jednak nie powinien, zarówno w ramach ofertowania dostępu do Usług jak i w ramach zawieranej umowy z Klientem:
  1. wprowadzać Klienta w błąd co do funkcjonalności Usług i warunków korzystania z Serwisu;
  2. wobec usługowego modelu Serwisu (SaaS – Software as a Service), Reseller nie jest uprawniony do udzielenia Klientom licencji na korzystanie z Serwisu.
 7. Korzystanie przez Klienta z Usług i Serwisu podlega postanowieniom Regulaminu Serwisu, co oznacza, iż w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu Serwisu, świadczenie Usługi może zostać zawieszone lub zakończone stosowanie do postanowień w nim zawartych. Reseller zobowiązany jest zaznajomić i zobowiązać wszystkich swoich Klientów do przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz odebrać w tym zakresie odpowiednie oświadczenie. Na żądanie Organizatora Reseller zobowiązany będzie do przedstawienia tego oświadczenia. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany Regulaminu Serwisu.
 8. Udostępnienie Usług Klientom nastąpi w ramach wybranego przez Resellera Planu Abonamentowego oraz w zamiana za Abonament. Usługa dostępna będzie dla Klienta przypisanego do konta Resellera, wyłącznie w przypadku, gdy skonfigurowane dla Klienta konto będzie posiadało opłaconą Subskrypcję.
 9. Reseller we własnym zakresie rozlicza się z Klientem. Reseller nie może powoływać się przed Organizatorem na brak zapłaty przez Klienta.
 10. Brak zapłaty Abonamentu w terminie może spowodować zawieszenie Usługi lub wypowiedzenie Umowy SaaS (na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu), co będzie miało bezpośredni wpływ na zablokowanie dostępu do Usług dla Klienta.
 11. Reseller nie jest uprawniony do zawierania dalszych umów dystrybucyjnych Usług, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody.
 12. Reseller zobowiązany jest uczestniczyć w Programie Resellerskim w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, aktualnych Usługobiorców, Klientów oraz innych osób trzecich.
 13. Reseller korzystając z Serwisu i uczestnicząc w Programie Resellerskim zobowiązany jest wykorzystywać Usługi w sposób nienaruszający prawa, w tym praw innych Resellerów. Reseller zobowiązuje się nie podejmować nielegalnych, obraźliwych lub potencjalnie zakłócających lub szkodliwych działań w odniesieniu do Serwisu, innych Resellerów oraz Usługobiorców Organizatora.
 14. Reseller odpowiada za treści umieszczane w Serwisie. Reseller nie może umieszczać lub dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek nielegalnych treści.
 15. Organizator informuje, że w zakresie określonym przez prawo tj. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, może być uprawniony do zablokowania dostępu do treści lub danych o bezprawnym charakterze.
 16. Reseller uprawniony jest do promowania Usług (działania marketingowe) przy wykorzystaniu własnych materiałów promocyjnych przy uwzględnieniu następujących warunków:
  1. Reseller będzie posiadał tytuł prawny uprawniający go do korzystania z materiałów;
  2. materiały nie będą naruszać praw Organizatora lub innych osób lub podmiotów;
  3. materiały będą zgodne z dobrymi obyczajami, nie będą naruszać dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej;
  4. materiały nie będą wprowadzać w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Usług.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania wykorzystywanych przez Resellera materiałów promocyjnych i nakazania zaprzestania rozpowszechniania materiałów naruszających Regulamin.
 18. Resellerowi nie wolno wykorzystywać form promocji wskazanych przez Organizatora jako Niedozwolone Sposoby Promocji, określone w Artykule 6. Regulaminu.

ARTYKUŁ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie udziela Resellerowi licencji na oprogramowanie służące do dostarczania funkcjonalności Usług Serwisu. Usług udostępniane za pomocą Serwisu świadczone są w modelu SaaS – Software as a Service.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie i w sposób ciągły udostępniać Usługi na rzecz Resellera, który nadaje do nich dostęp Klientom. W przypadku wystąpienia niedostępności Usług, Organizator ponosi odpowiedzialność względem Resellera na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu. Reseller nie jest uprawniony do cedowania swojej odpowiedzialności względem Klientów bezpośrednio na Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zaprzestania świadczenia Usług w sytuacjach wskazanych w Regulaminie Serwisu;
  2. wprowadzania zmian i modyfikacji Usług w sytuacjach wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 4. Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych rozliczeniowych i kontaktowych;
  2. konfigurację Konta Resellera w zakresie udostępnionych funkcjonalności;
  3. konfigurację kont Klientów;
  4. opłacenia Abonamentów Klientów i utrzymywanie aktywnej Subskrypcji;
  5. posiadanie tytułu prawnego do wykorzystanego w wariancie White Label oznakowania (brandingu);
  6. udostępnienie Konta Resellera lub konta Klienta innym osobom, a także za sytuację posługiwania się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem Resellera lub Klienta. Wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem Konta Resellera lub Klienta dokonane przez osoby trzecie posługujące się loginem oraz hasłem Resellera będą przypisane Resellerowi.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody spowodowane podjęciem lub zaniechaniem przez Resellera lub Klienta działań, w oparciu o dane lub informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z Serwisu, zarówno w odniesieniu do poniesionych strat jak i utraconych przez Resellera bądź osobę trzecią korzyści;
  2. za brak funkcjonalności Usług, które nie są opisane w Regulaminie;
  3. w zakresie okoliczności wskazanych w art. 12-14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Organizator ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Resellerowi nie wolno promować Usług przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, do których należą:
  1. wykorzystanie materiałów lub informacji wprowadzających w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu;
  2. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych (spam) mających na celu pozyskanie Klientów;
  3. dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych;
  4. umieszczanie w materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje.
 8. W razie wykrycia przez Organizatora, że Reseller promuje Serwis i Usługi przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, Organizator uprawniony będzie do zawieszenia Konta Resellera na zasadach opisanych w Artykule 10 Regulaminu.

ARTYKUŁ 8. ZASADY ROZLICZANIA

 1. Reseller osiąga przychód z uczestnictwa w Programie Resellerskim wyłącznie w sytuacji pozyskania Klienta, poprzez różnicę między ceną nabycia Subskrypcji od Organizatora, a wynagrodzeniem jakie Reseller pobiera od Klienta za udostępnienie Usług.
 2. Resellerowi nie przysługuje:
  1. wynagrodzenie (prowizja) od Organizatora za fakt uczestnictwa w Programie Resellerskim;
  2. zwrot od Organizatora poniesionych przez Resellera kosztów działań marketingowych lub innych kosztów związanych z pozyskaniem Klientów.
 3. Reseller uprawniony jest do uzyskania od Organizatora zniżki na Pakiety Abonamentowe względem cen standardowych, w tym celu powinien nawiązać indywidualny kontakt z Organizatorem. Organizator zachowuje swobodę w przyznaniu Resellerowi zniżki, jej wysokości oraz czasu jej obowiązywania. Ustalenia w zakresie przyznanej zniżki będą dokumentowane poprzez wiadomości e-mail.
 4. Wysokość i warunki udzielonej zniżki mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy i są uzależnione od aktualnej oferty Organizatora oraz wypełniania warunków współpracy przez Resellera.
 5. Standardowe ceny Pakietów Abonamentowych mogą ulegać zmianie stosownie do postanowień Regulaminu Serwisu.
 6. Reseller zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z Klientami oraz z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiągniętym w ten sposób przychodem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Resellerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
 7. Reseller może na bieżąco monitorować ważność wykupionych dla swoich Klientów Subskrypcji za pomocą Konta Resellera. Resellerowi nie będzie przysługiwać prowizja, świadczenie wyrównawcze lub innego typu świadczenie w sytuacji, gdy pozyskani przez Resellera Klienci, w jakimkolwiek czasie, samodzielnie, z pominięciem Resellera zdecydują się zawrzeć Umowę SaaS z Organizatorem.

ARTYKUŁ 9. DANE OSOBOWE

 1. Organizator pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Resellera w procesie Rejestracji oraz wprowadzonych do Serwisu danych rozliczeniowych i kontaktowych.
 2. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podane przez Resellera dane osobowe Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Resellera zbierane są przez Organizatora podczas Rejestracji, a także później, w trakcie wykonywania Umowy zawartej z Resellerem.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Resellera jedynie:
  1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Resellerem i Organizatorem;
  2. w celu wykonywania Umowy zawartej przez Strony;
  3. w innych prawnie usprawiedliwionych celach w tym w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Organizator zapewnia Resellerowi realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Organizatorze jako Administratorze danych osobowych określone są w Polityce Prywatności – udostępniona na stronach Serwisu.
 8. Organizator jako administrator danych osobowych publikuje w Polityce Prywatności informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym szczegółowe dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO. Organizator na stronach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe warunki w zakresie zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez Serwisu opisane są w dokumencie Polityka Prywatności.
 9. Dane Resellera będą przetwarzane przez Organizatora przez czas korzystania przez Resellera Serwisu oraz przez czas istnienia Konta Resellera, a po wygaśnięciu tych okresów, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu wykonania obowiązków umownych oraz rozpatrywania roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.
 10. Reseller będąc Usługobiorcą w oparciu o Regulamin Serwisu, jest stroną Umowy PPDO, jako Powierzający. W ramach Umowy PPDO i na warunkach tam wskazanych Reseller podpowierza dane osobowe Klientów przypisanych do swojego Konta Resellera.
 11. Reseller odpowiada za posiadanie podstawy prawnej do podpowierzenia danych osobowych swoich Klientów na rzecz Organizatora – Usługodawcy w Umowie PPDO.
 12. W przypadku braku podstawy prawnej do podpowierzenia danych Klienta lub jej ustania, Reseller zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora w celu zablokowania możliwości korzystania z Usług przez Klienta, wobec niemożliwości świadczenia Usług.

ARTYKUŁ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE

 1. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane jest:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
  2. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. włączenie obsługi Cookies.
 2. Zamknięcie przeglądarki Resellera może spowodować usunięcie danych przesyłanych do strony. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Resellera.
 3. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
 4. W sytuacji, gdy Reseller napotka na problemy techniczne z dostępem do Serwisu lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Organizatora za pomocą funkcjonalność Serwisu – Czat lub na adres e-mail: [email protected] .
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Resellera ze świadczonych Usług w następstwie niespełnienia przez Resellera wymagań technicznych.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych Serwisu w wyznaczonych wcześniej godzinach. Organizator w miarę możliwości będzie informował z wyprzedzeniem Resellera o planowanych pracach serwisowych. W czasie prowadzenie prac serwisowych dostęp Partnera do Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy.

ARTYKUŁ 11. REKLAMACJE

 1. Reseller może złożyć do Organizatorowi reklamację na działanie Serwisu w formie wiadomości na adres e-mail: [email protected], z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Resellera, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Resellera adres e-mail do kontaktu.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

ARTYKUŁ 12. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ZAWIESZANIA KONTA RESELLERA

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili Rejestracji Konta Resellera.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami. Każda ze Stron zachowuje pełną odrębność podmiotową i działa samodzielnie. Zawarta przez Strony Umowa nie ma charakteru umowy agencyjnej w rozumieniu art. 758 Kodeksu Cywilnego.
 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
 5. Organizator ma prawo zawiesić Resellerowi Konto Resellera w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub w sytuacji, gdy konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działania Resellera. Zawieszenie Konta oznacza czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta Resellera, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości. Zawieszenie obejmuje blokadę możliwości zakładania kont dla Klientów.
 6. Organizator ma prawo zablokować Resellerowi możliwość ponownej Rejestracji w sytuacji, gdy uprzednio Konto Resellera zostało zawieszone lub Reseller pozbawiony został praw do korzystania z Serwisu.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania z Resellerem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Usługi są wykorzystywane przez Resellera do celów niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający przepisy prawa;
  2. Reseller działa na szkodę Organizatora lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu;
  3. Reseller podał Organizatorowi dane niezgodne z prawdą;
  4. Reseller wprowadza w błąd Klientów co do funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Usług;
  5. Reseller w inny sposób narusza warunki Regulaminu.
 8. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało wpływu na obowiązywanie Umowy SaaS, o ile Reseller będzie posiadał przypisane do swojego Konta Resellera aktywne Subskrypcje.

ARTYKUŁ 13. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Resellerowi będącemu Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn od umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Reseller powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, w drodze oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Organizatora, wskazanych w Regulaminie.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Reseller może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Resellerowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.
 2. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Organizatora przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług, w tym zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora;
  5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa; usprawnienie działania Usług oraz obsługi Resellerów;
  6. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator:
  1. zawiadomi Resellerów, którzy posiadają aktywne Konto Resellera. Zawiadomienie przesłane będzie na adres e-mail Resellera i zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu;
  2. zamieści na stronach Serwisu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Resellerów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na uprawnienia już uzyskane przez Resellera pod rządami dotychczasowej treści Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Reseller w celu rozwiązania Umowy z Organizatorem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Organizatora.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 9. Regulamin podlega prawu polskiemu, jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie niniejsze nie narusza jednak praw przysługujących Resellerom będących Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w zakresie odmiennych uprawnień im przysługujących w oparciu o wiążące Organizatora przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRZYWILEJOWANYCH
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426
Dane kontaktowe: jak wyżej

– Ja niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi – programu resellerskiego
– Data zawarcia umowy:
– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:
– Adres Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:
– Podpis Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data