Kontakt Zaloguj Polski

Regulamin serwisu internetowego UpMenu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.upmenu.com (dalej jako: „UpMenu”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z UpMenu, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpłatności oraz naszej odpowiedzialności. Serwis Internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i nie jest dostępny dla konsumentów. Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, Zespół UpMenu
 1. O NAS Właścicielem UpMenu jest TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   2. PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, dostępny po założeniu konta Usługobiorcy panel internetowy, umożliwiający zarządzenie zamówieniami internetowymi i rezerwacjami w restauracji Usługobiorcy, a także zakup dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę, obejmujących zgodnie z wyborem Usługobiorcy m.in. tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi marketing restauracji, obsługę programu lojalnościowego.
   3. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
   5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, UPMENU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.upmenu.com/, składający się z Panelu Klienta i jego poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności nie wymagających posiadania Panelu Klienta.
   6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   7. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych, w tym z funkcjonalności Panelu Klienta dostępnego w Serwisie Internetowym.
   8. USŁUGODAWCA – TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. UpMenu jest serwisem internetowym składającym się z Panelu Klienta i jego poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności nie wymagających posiadania Panelu Klienta.
  2. Serwis Internetowy UpMenu oferuje kompleksową obsługę systemu sprzedaży internetowej dla restauracji, w tym w szczególności obsługę zamówień online, a także m.in. tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi rezerwacji stolików, marketing restauracji, obsługę programów lojalnościowych.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z UpMenu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących rodzajów Usług Elektronicznych:
   1. Panel Klienta;
   2. Szablony Menu;
   3. Bank Wiedzy;
   4. Formularz Kontaktowy i Zamów Prezentację.
  3. W skład każdego z rodzajów Usług Elektronicznych, wchodzi szereg funkcjonalności składających się na kompleksowy zespół odpłatnych lub nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
  4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA
  1. Korzystanie z Panelu Klienta możliwe jest po uprzednim założeniu konta Usługobiorcy. Założenie konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Wypróbuj” albo „Uruchom 7 dni za darmo”, (2) wypełnieniu formularza rejestracji, (3) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa restauracji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2. Korzystanie z Panelu Klienta oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest we właściwej zakładce lub funkcjonalności Panelu Klienta.
  3. W ramach Panelu Klienta Usługobiorca uzyskuje dostęp do jej funkcjonalności obejmujących zgodnie z wyborem Usługobiorcy m.in. obsługę zamówień online, stworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi rezerwacji stolików, marketing restauracji, obsługa programu lojalnościowego.
  4. Panel Klienta i poszczególne funkcjonalności wchodzące w jego skład, w tym abonamenty i dodatkowe usługi, są co do zasady odpłatne. Samo założenie konta Usługobiorcy w Panelu Klienta na okres próbny jest bezpłatne, jednak pełne korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta wymaga wykupienia przez Usługobiorcę odpowiednich pakietów usług w formie abonamentu, a także opcjonalnie dodatkowych usług w formie jednorazowej umowy sprzedaży usług. Dostęp do części funkcjonalności Panelu Klienta jest możliwy bezpłatnie po dokonaniu rejestracji konta, w ramach 7-dniowego okresu próbnego, liczonego od dnia rejestracji konta w Panelu Klienta. Po zakończeniu okresu próbnego, dalsze korzystanie z Panelu Klienta jest możliwe jedynie po zawarciu odpłatnej umowy sprzedaży usług poprzez wybór i opłacenie jednego z rodzajów abonamentu, a także, fakultatywnie, dodatkowych usług oraz dokonania płatności, zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Zawarcie powyższej umowy sprzedaży usług może nastąpić również przed zakończeniem okresu próbnego.
  5. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Panelu Klienta wskazany jest w odpowiednich zakładkach profilu Serwisu internetowego oraz w Panelu Klienta.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach profilu w razie ich zmiany.
  7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji konta, Usługobiorca pozostaje obowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy w przypadku zakupienia Produktów o charakterze abonamentowym. Rezygnacja nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z powyższych usług, a także zakupionych przed rezygnacją usług o charakterze jednorazowym.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Panelu Klienta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
   1. Gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;
   2. Gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
   3. Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
  9. Zawieszenie Panelu Klienta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Panelu Klienta nie jest możliwe zalogowanie się do Panelu Klienta UpMenu i korzystanie z jego funkcjonalności.
  10. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Panelu Klienta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
  11. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Panelu Klienta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji funkcjonalności Panelu Klienta, a także w celu przedłużenia dostępu do Panelu klienta po upływie okresu próbnego, Serwis Internetowy poprzez zakładkę „Płatności” w Panelu Klienta, umożliwia zawarcie umowy sprzedaży usług umożliwiających efektywne korzystanie z Panelu Klienta. Rodzaje, opis oraz ceny usług, w tym abonamentów, podane są w zakładce „Płatności” Panelu Klienta, po przejściu do podzakładki „Abonamenty”.
  2. Usługi dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Zapłać„.
  3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę rodzaju abonamentu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Wybierz”, (2) fakultatywnie: dodaniu do zamówienia opcjonalnej dodatkowej usługi (np. „program lojalnościowy”), (3) wypełnieniu formularza zamówienia i (4) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby Usługobiorcy, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
  4. Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, a w przypadku płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) w następującym terminie:
   1. w przypadku płatności kartą płatniczą, płatność jest pobierana automatycznie – nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.
   2. w przypadku płatności przelewem, w tym w przypadku gdy część płatności rozliczana jest w formie kompensaty, o której mowa w pkt. 8.9 Regulaminu – nie później niż w terminie wskazanym na fakturze przesłanej przez Usługobiorcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  5. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień w którym Usługodawca umożliwił Usługobiorcy dostęp do Panelu Klienta w ramach odpłatnego abonamentu.
  6. Cena wybranego pakietu usług podana jest zgodnie z wyborem Usługobiorcy w złotych polskich (PLN) lub w dolarach amerykańskich (USD) i jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT).
  7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Panelu Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób dostarczenia usługi został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
  8. Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:
   1. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;
   2. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo Stripe.com.
 7. URUCHOMIENIE PŁATNOŚCI ONLINE PAYU
  1. Pełna wersja Panelu Klienta umożliwia Usługobiorcy udostępnienie klientom końcowym płatności elektronicznych PayU. Uruchomienie tego sposobu płatności jest możliwe poprzez wybór odpowiedniego ustawienia płatności w Panelu Klienta i nie wymaga zawierania przez Usługobiorcę umowy z PayU.pl – Usługobiorca korzysta z tej funkcjonalności za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. W przypadku uruchomienia płatności PayU, system UpMenu automatycznie przelewa środki z płatności online dokonywanych przez klientów końcowych pomniejszone o należność dla UpMenu z tytułu płatności, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz o prowizję PayU (2%), zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę częstotliwością, zgodnie z punktem następnym.
  3. W przypadku uruchomiania płatności PayU, płatności Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu są rozliczane w formie kompensaty umownej (potrącenia). W powyższym przypadku rozliczenia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą dokonywane przez Usługodawcę, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, określonego przez Usługobiorcę, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu. W przypadku, o którym mowa powyżej, Usługobiorca jest ponosi koszty prowizji dostawcy szybkich płatności w wysokości 2% wartości brutto każdej płatności dokonanej w powyższy sposób przez klienta Usługobiorcy za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez UpMenu.
 8. SZABLONY MENU
  1. Usługa Elektroniczna Szablony Menu umożliwi wybór szablonu graficznego strony internetowej restauracji Usługobiorcy i jego wdrożenie. Korzystanie z wybranego Szablonu Menu jest możliwe po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym i wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) wyborze odpowiedniego szablonu, (2) w przypadku odpłatnych Szablonów – przejściu w zewnętrznym serwisie internetowym ścieżki zamówienia usługi i jej opłaceniu, (3) zalogowaniu się do Panelu Klienta, (4) dokonaniu integracji strony internetowej restauracji Usługobiorcy z wybranym Szablonem za pomocą funkcjonalności Panelu Klienta.
  2. W ramach niniejszej Usługi Elektronicznej są dostępne zarówno odpłatne, jak i bezpłatne Szablony Menu. W przypadku bezpłatnych Szablonów, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wybrany Szablon niezwłocznie po wykonaniu wyżej wskazanych kroków, z pominięciem przejścia ścieżki zamówienia w zewnętrznym serwisie internetowym i opłacenia usługi. W przypadku płatnych Szablonów, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wybrany Szablon niezwłocznie po opłaceniu przez Usługobiorcę wybranej usługi Szablonu za pośrednictwem zewnętrznego serwisu internetowego, na stronę którego Usługobiorca zostaje przekierowany po wybraniu odpłatnego Szablonu.
  3. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę odpłatnego Szablonów, przejście ścieżki zamówienia usługi i jej opłacenie jest dokonywane przez Usługobiorcę w zewnętrznym serwisie internetowym i podlega regulaminowi danego serwisu internetowego. Usługodawca zachęca do zapoznania się z regulaminem oraz z polityką prywatności właściwego serwisu internetowego. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności dotyczą tylko Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 9. BANK WIEDZY
  1. Niniejszy punkt oraz następne punkty Regulaminu regulują Usługi Elektroniczne dostępne dla Usługobiorcy w Serwisie Internetowym niezależnie od Panelu Klienta i bez konieczności założenia konta w tym Panelu. Usługi te są nieodpłatne, o ile inaczej nie zastrzeżono w opisie danej usługi na stronie Serwisu Internetowego lub w trakcie zamawiania danej usługi.
  2. Bank Wiedzy jest wspólnym określeniem dla dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy zasad działania serwisu, zaprezentowanie sposobu korzystania z głównych funkcji Panelu Klienta, edukacja i dzielenie się przez Usługodawcę wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu w branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tej części działalności, która jest prowadzana w Internecie oraz marketingu.
  3. W skład Banku Wiedzy wchodzą następujące funkcjonalności dostępne bezpośrednio z poziomu strony internetowej Serwisu, bez koniczności rejestracji:
   1. Blog;
   2. Poradniki;
   3. Prezentacje;
   4. Case Studies;
   5. Demo.
  4. Ponadto, w skład Banku Wiedzy wchodzą następujące funkcjonalności dostępne po uzyskaniu dostępu poprzez podanie i weryfikację adresu e-mail Usługobiorcy:
   1. Webinarium;
   2. E-booki;
   3. Newsletter.
  5. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności, o których mowa w pkt 7.4 możliwe jest po podaniu imienia oraz adresu e-mail w formularzu dostępnym każdorazowo w zakładce dotyczącej danej funkcjonalności i kliknięciu pola akcji.
  6. Usługi Elektroniczne uregulowane w niniejszym punkcie Regulaminu, z wyłączeniem Newslettera, mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Usługobiorcę. Usługa Elektroniczna Newsletter ma charakter ciągły, jednak Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 10. FORMULARZ KONTAKTOWY I ZAMÓWIENIE PREZENTACJI
  1. Usługi Elektroniczne uregulowane w niniejszym punkcie Regulaminu pozwalają na skontaktowanie się w Usługodawcą w celu zadania pytania na temat funkcjonowania Serwisu Internetowego, złożenia reklamacji lub zamówienia prezentacji funkcjonalności Panelu Klienta.
  2. Usługa Elektroniczna Zamów Prezentację pozwala na zamówienie prezentacji online, za pomocą której Usługodawca może zaprezentować Usługobiorcy działanie Panelu Klienta. Zamówienie prezentacji jest możliwe poprzez stronę Serwisu, po przejściu do zakładki „Zamów Prezentację” i wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamów Prezentację”. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Po wykonaniu przez Usługobiorcę powyższych kroków, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą, z użyciem danych kontaktowych podanych w formularzu zamówienia w celu ustalenia szczegółów prezentacji.
  3. Zamów Prezentację jest usługą nieodpłatną oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prezentacji przez Usługodawcę albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji z prezentacji przez Usługobiorcę.
  4. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz treści wiadomości.
  5. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcy.
 11. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄZasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest czat dostępny w Panelu Klienta.
 12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź.
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE
  1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy w ramach wszelkich umów zawieranych w Serwisie Internetowym.
  3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Panelu Klienta na czas trwania weryfikacji.
  4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
  5. Usługodawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej.
  6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Panelu Klienta oraz sposobu korzystania przez niego z Panelu Klienta i jego funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Panelu Klienta, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
  7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  8. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
  9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 14. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Panelu Klienta i jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Poszczególne elementy Serwisu mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.
  4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego. Usługobiorcy udzielana jest jedynie z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej funkcjonalności, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
  5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.
  6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Panelu Klienta – zarówno całości, jak poszczególnych elementów.
  7. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
  5. Jeżeli Usługobiorca nie ma dostępu do Panelu Klienta przez czas dłuższy niż 3 godziny z powodu awarii systemu informatycznego Usługodawcy, Usługodawca może zwrócić Usługobiorcy część płatności ponoszonych przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy w modelu abonamentowym, proporcjonalną do czasu w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Panelu Klienta.
 16. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKorzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych należących do osób trzecich (w szczególności klientów restauracji Usługobiorcy). Kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane z Tastysoft sp. z o.o. poprzez UpMenu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
  3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych lub ważnych zmian w zakresie obecnych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 18. Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy, Zespół UpMenu  

  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
  1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.
  2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące zamówień oraz adres profilu w social media klientów Usługobiorcy, których dane zostały wprowadzone przez Usługobiorcę poprzez narzędzia systemu UpMenu do Panelu Klienta, w szczególności w celu obsługi zamówień składanych przez te osoby w restauracji Usługobiorcy, z użyciem sytemu UpMenu.
  4. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu:
   1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.
  6. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
  7. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
  8. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.
  9. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
  10. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  11. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
  12. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:
   1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
   2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
   3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
   4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
   5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
  13. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.