Kontakt Zaloguj Polski
Regulamin obowiązuje od 21.12.2022

Regulamin UpMenu

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów oraz Użytkowników z Serwisu oraz określa Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Usługodawcy, w tym w szczególności Regulaminu Programu Afiliacyjnego, Regulaminu Programu Resellerskiego i innych regulaminów szczególnych lub umów zawartych przez Klienta z Usługodawcą.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Usługodawca – oznacza administratora Serwisu, którym jest: Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426 Dane kontaktowe[email protected]
 1. Abonament – konfiguracja Usług w zakresie wybranych płatnych wariantów funkcjonalności Serwisu. Abonament występuje w trzech wariantach BASIC, STANDARD i PREMIUM. Abonament wymaga opłacenia Opłaty Abonamentowej w wysokości określonej w Cenniku. Abonament wybierany jest przez Klienta w Panelu Ustawień i może być modyfikowany w ramach Zamówień Usług na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Cennik – oferta handlowa Usługodawcy przedstawiająca możliwe do wyboru płatne Usługi – Abonament oraz Dodatkowe Usługi. Cennik prezentowany jest na stronach Serwisu. Cennik dostępny jest także w ramach funkcjonalności Konta Klienta: Ustawienia – Abonamenty.
 3. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient Restauracji – oznacza osobę lub podmiot, który dokonuje zamówienia w Restauracji prowadzonej przez Klienta.
 5. Konto Klienta – funkcjonalność dostarczana w ramach Usług, stanowiącą indywidualne konto Klienta, umożliwiające Klientowi korzystanie z Serwisu oraz zarządzanie Restauracją.
 6. Managed Services – katalog Dodatkowych Usług, które może Zamówić Klient.
 7. Restauracja – wyodrębnione fizycznie lub organizacyjnie miejsce lub miejsca, w których świadczona jest przez Klienta działalność gastronomiczna.
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli treść Umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Okres Abonamentowy – okres, w którym Klient może korzystać odpłatnie z Usług, na zasadach wynikających z Regulaminu i zawartej na jego podstawie Umowy. Okres Abonamentowy równy jest okresowi rozliczeniowemu, za który Klient opłacił Abonament. Okres Abonamentowy rozpoczyna się po opłaceniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej za Zamówiony Abonament.
 10. Opłata Abonamentowa – opłata ustalana na podstawie Zamówionego przez Klienta Abonamentu oraz Cennika, uiszczana w danym Okresie Abonamentowym, powiększona o Opłaty Dodatkowe.
 11. Opłata Dodatkowa – opłata ustalana na podstawie Cennika powstała na skutek korzystania przez Klienta z Dodatkowych Usług.
 12. Okres Próbny – okres, w którym nowy Klient może korzystać nieodpłatnie z niektórych Usług, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 13. UpMenu lub Serwis – oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „UpMenu”, prowadzony przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie, dostępny w domenie upmenu.com, który umożliwia Klientowi korzystanie z Usług.
 14. Usługi – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu. Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Dodatkowe Usługi – dodatkowo płatne obok Abonamentu Usługi, z których może skorzystać Klient w zamian za Opłatę Dodatkową.
 16. Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Regulaminu.
 17. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z Usług w ramach wykupionego przez Klienta Abonamentu. Użytkownicy korzystają z Usług w imieniu i na rzecz Klienta.
 18. Panel Ustawień – funkcjonalność dostarczana w ramach Usług służąca do konfigurowania Konta Klienta oraz składania Zamówień Usług.
 19. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 20. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Kleinowi funkcjonalności Serwisu w zakresie korzystania z Usług. Regulamin jest regulaminem, o  którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 22. Strony – oznacza Usługodawcę i Klienta.
 23. Zamówienie – oznacza złożenie przez Klienta zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą czynności wykonywanych w Panelu Ustawień), na płatne funkcjonalności Serwisu. Zamówienie może odnosić się do Abonamentu lub Dodatkowych Usług. Zamówienie realizowane jest zgodnie z Cennikiem.

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Użytkownikiem może zostać dowolna osoba lub podmiot, w tym konsument. Klientem może zostać wyłącznie osoba lub podmiot prowadzących działalność gospodarczą. Klientem może zostać zarówno dotychczasowy Klient posiadający już Konto Klienta w Serwisie jak i osoba, która do tej pory nie miała założonego w Serwisie Konta Klienta.
 3. Klient może posiadać więcej niż jedno Konto Klienta. W ramach Konta Klienta nie nakłada się także ograniczeń  co do ilości Restauracji zarządzanych przez Klienta. W przypadku gdy Klient posiada więcej niż jedno Konto Klienta, każde Konto Klienta objęte jest odrębnie zawartą Umową zawartą zgodnie z Artykułem 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: www.upmenu.com
 5. Uzyskanie statusu Klienta wymaga dokonania Rejestracji za pośrednictwem Serwisu.
 6. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem  i zaakceptowania jego postanowień. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy między Stronami, o treści wynikającej z Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 7. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu, szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania Usług opisane są w Artykule 12 Regulaminu.
 8. Klient może korzystać także z organizowanych przez Usługodawcę programów partnerskich – Program typu afiliacyjnego oraz typu resellerskiego. Zasady przystąpienia oraz odpowiednie regulaminy tych programów dostępne są na stronach Serwisu.

ARTYKUŁ 3. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są następujące Usługi:
  1. Przeglądanie zawartości Serwisu – usługa polegająca na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu bez dokonywania jakichkolwiek innych czynności.
  2. Konto Klienta i powiązane z nim usługi –  konto służące do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po Rejestracji. Szczegółowy zakres funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Panelu Klienta wskazany jest w odpowiednich zakładkach Serwisu oraz w Panelu Klienta. Zakres dostępnych dla Klienta funkcjonalności jest zależny od wybranego Abonamentu.
  3. Materiały – strony i podstrony Serwisu udostępniające Klientom i Użytkownikom informacje, materiały marketingowe oraz materiały wideo prezentujące zasady działania Serwisu
  4. Newsletter – usługa przesyłania wiadomości w ramach funkcjonalności Newsletter, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na rzecz Klientów lub użytkowników Serwisu, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie wiadomości.
 2. W ramach świadczenia Usług Usługodawca zapewnia dostępność Usług, wyłącznie w zakresie Konta Klienta, na zasadach opisanych w Artykule 9 Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania jego zawartości, Banku wiedzy oraz Newsletter jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu w zakresie pozostałych Usług, z wyłączeniem Okresu Próbnego, wymaga cyklicznych płatności Opłaty Abonamentowej.
 4. . Klient korzystając z Usług, nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich, ani praw z licencji do Serwisu i oprogramowania, które pozostają własnością Usługodawcy. Odnosi się to także do świadczonych przez Usługodawcę indywidualnych usług na rzecz Klientów w zakresie wsparcia we wdrożeniu Serwisu, w tym projektów indywidualnych w zakresie stron internetowych Restauracji bazujących na funkcjonalnościach Serwisu. Klient zachowuje prawo do korzystania z  tych rozwiązań wyłącznie w okresie korzystania z Usług. W przypadku, gdy strona Restauracji wykorzystująca funkcjonalność Serwisu zawiera indywidualny projekt dostarczony do wdrożenia przez Klienta, Klient zachowuje do niego wszystkie posiadane prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania funkcjonalności poszczególnych Abonamentów, każdorazowo jednak bez szkody dla uprawnień już uzyskanych przez Klienta w ramach uiszczonej Opłaty Abonamentowej.
 6. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług w zakresie prowadzonej przez siebie Restauracji. W ramach świadczonych Usług, dostęp do Usług mogą uzyskać również osoby wyznaczone przez Klienta – Użytkownicy.
 7. Użytkownicy korzystają z Serwisu w imieniu i na rzecz Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wykonywane w Serwisie przez Użytkowników, którzy przypisani są do Konta Klienta. Klient zobowiązany jest zaznajomić Użytkowników z warunkami korzystania z Usług, wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 8. Klient w celu zarządzania dostępem do Serwisu przez Użytkowników, będzie posiadał konto administratora, które umożliwi zakładanie kont Użytkownikom i nadawanie im uprawnień. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przyznawanie dostępu do Usług Użytkownikom oraz zarządzaniem ich uprawnieniami.

ARTYKUŁ 4. KONTO KLIENTA

 1. Rejestracja możliwa jest za pomocą dedykowanego formularza rejestracyjnego. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest:
  1. podać następujące dane:
   1. nazwa Restauracji,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu
   4. hasło.
  2. alternatywnie zamiast podawać dane wskazane w pkt a) Klient może skorzystać z Rejestracji za pomocą:
   1. Konta z portalu Facebook – Zarejestruj przez Facebook,
   2. Konta z portalu Google – Zarejestruj przez Google,
  3. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści,
  4. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności.
 1. Klient na etapie Rejestracji ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Klienta zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku – funkcjonalność przeglądarki internetowej). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, Klienta potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie, jak również potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności, są warunkami założenia Konta Klienta.
 1. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Klienta, akceptują Regulamin oświadcza, iż uprawniona jest do reprezentacji Klienta.
 2. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta zostanie wysłany link aktywujący Konto Klienta. Zalogowanie do Konta Klienta będzie możliwe po aktywacji.
 3. Aktywacja Konta Klienta powoduje rozpoczęcie biegu Okresu Próbnego, w ramach którego Klient może bezpłatnie korzystać części funkcjonalności Serwisu. Po zakończeniu Okresu Próbnego, dalsze korzystanie z Usług wymaga opłacenia Opłaty Abonamentowej, zgodnie z Artykułem 7 Regulaminu.

ARTYKUŁ 5. KONFIGURACJA USŁUGI I ABONAMENT

 1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Usług Serwisu po upływie Okresu Próbnego lub w czasie jego trwania, konieczne jest skonfigurowanie Usługi w zakresie jej płatnych funkcjonalności poprzez wybranie przez Klienta wariantu Abonamentu oraz ewentualnych Dodatkowych Usług, a następnie opłacenie Opłaty Abonamentowej. Po opłaceniu przez Klienta Opłaty Abonamentowej za Zamówiony Abonament, rozpoczyna się Okres Abonamentowy Klienta.
 2. W celu skonfigurowania płatnych Usług, Klient powinien w ramach funkcjonalności Panelu Ustawień:
  1. wybrać wariant Abonamentu,
  2. opcjonalnie wybrać Dodatkowe Usługi,
  3. podać dane do karty płatniczej, dane kontaktowe oraz dane do faktury,
  4. opłacić pierwszą Opłatę Abonamentową przy wykorzystaniu płatności kartą płatniczą, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Płatność kolejny Opłat Abonamentowych opisana jest w Artykule 7 Regulaminu.
 3. Usługodawca umożliwia Klientom opłacenie Opłaty Abonamentowej także przy wykorzystaniu płatności w formie przelewu bankowego, w tym celu Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy o umożliwienie takiej formy płatności.
 4. Podanie danych rozliczeniowych przez Klienta, w tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu możliwości korzystania z pełni funkcjonalności Usług. W każdym czasie obowiązywania Umowy dane podane przez Klienta powinny być aktualne i prawdziwe.
 5. Usługodawca udostępni Klientowi dostęp do opłaconych funkcjonalności Usług niezwłocznie po opłaceniu Opłaty Abonamentowej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności, chyba że inny termin uruchomienia został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Strony.
 6. Konfiguracja Usługi (wybór Abonamentu oraz Dodatkowych Usług) stanowi wyjściową konfigurację Usługi, która może być modyfikowana przez Klienta w okresie obowiązywania Umowy, w tym celu Klient może składać Usługodawcy Zamówienia. Zamówienia składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Panel Ustawień. Zamówienia może składać tylko Klient posiadający uprawnienia Administratora Konta Klienta lub Użytkownik, któremu Klient nadał uprawnienia Administratora. Nadanie przez Klienta Użytkownikowi uprawnień Administratora stanowi udzielenie przez Klienta Użytkownikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w odniesieniu do czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu.
 7. Składane przez Klienta Zamówienia w formie elektronicznej rejestrowane są w Serwisie. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail Klienta wskazany do kontaktu. Potwierdzenie będzie zawierało przedmiot Zamówienia oraz łączną wartość Zamówienia, która będzie rozliczona zgodnie z Zamówieniem i Regulaminem.
 8. Strony ustalają, że złożone za pośrednictwem Serwisu Zamówienia, bezpośrednio wpływają na konfigurację Usługi Klienta oraz w konsekwencji na wysokość należnych Usługodawcy od Klienta Opłat Abonamentowych.
 9. Ceny Abonamentu oraz Dodatkowych Usług możliwych do zamówienia (Zamówienie) określone są w Cenniku.
 10. Dla ustalenia należnej Opłaty Abonamentowej za składane Zamówienie, właściwa jest cena określona przez Cennik obowiązującym w chwili składania Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, w podsumowaniu, Klient informowany jest o wartości Zamówienia.
 11. Do czasu, gdy Klient nie złoży Zamówienia zmieniającego ustaloną konfigurację Usługi, Usługa będzie udostępniana Klientowi w ustalonej konfiguracji, w zamian za wynikającą z tego Opłatę Abonamentową.
 12. W przypadku Zamówienia obejmującego podwyższenie wariantu Abonamentu na wyższy, zmiana zostanie wprowadzona natychmiast po złożeniu Zamówienia. Zmiana skutkować będzie obowiązkiem płatności przez Klienta Opłaty Abonamentowej, w wysokości pokrywającej różnicę kosztów pomiędzy nowym i dotychczasowym wariatem Abonamentu, w danym Okresie Abonamentowych (proporcjonalnie do ilości dni w danym okresie rozliczeniowym). Wraz z nadejściem kolejnego Okresu Abonamentowego, Opłata Abonamentowa płatna będzie w wyższej wysokości, wynikającej z nowego wariantu Abonamentu.
 13. W przypadku Zamówienia obejmującego obniżenie wariantu Abonamentu, nowy Abonament zacznie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego. Wraz z nadejściem kolejnego Okresu Abonamentowego, Opłata Abonamentowa płatna będzie w niższej wysokości.

ARTYKUŁ 6. DODATKOWE USŁUGI

 1. W ramach konfigurowania Usługi lub później w ramach Zamówień, Klient może złożyć Zamówienie na opcjonalne Dodatkowe Usługi. Dodatkowe Usługi obejmują następujące usługi:
  1. Aplikacja mobilna,
  2. Zamówienia na Facebooku,
  3. Program lojalnościowy,
  4. Wysyłanie wiadomości w ramach kampanii marketingowych (SMS-y, maile, push),
  5. płatności online,
  6. konfiguracja UpMenu,
  7. Dodatkowe Usługi zgrupowane w katalogu Managed Services.
 2. Dodatkowe Usługi wpływają na wysokość Opłaty Abonamentowej, o ile Dodatkowa Usługa nie jest udostępniana w ramach wybranej wersji Abonamentu lub nie jest bezpłatna.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Dodatkowe Usługi wskazane w ust. 1 pkt a. do c. powyżej, rozliczane są opłatą stałą, za każdy kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania Umowy (płatność miesięczna).
 4. Dodatkowe Usługa w postaci wiadomości wysyłane do klientów (SMS-y, maile, push), rozliczana jest opłatą jednostkową za każdą wysłaną wiadomość. Sumaryczna opłata z tego tytułu rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.
 5. Dodatkowa Usługa w postaci płatności online, rozliczana jest jako prowizja od wartości płatności za każde zamówienie Klienta Restauracji, opłacone przy użyciu tej funkcjonalności. Prowizja rozliczana jest w formie kompensaty umownej (potrącenie), po zakończeniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. Kompensata (potrącenie) następuje w chwili wypłacania środków Klientowi, stosownie do wybranej przez niego częstotliwości wypłat.
 6. W przypadku Dodatkowej Usługi płatności online, z wypłacanych klientowi środków, kompensowana jest także, w całości lub w części, należna Usługodawcy Opłata Abonamentowa.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na dokonanie kompensat wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej.
 8. Dodatkowa Usługa konfiguracji UpMenu rozliczana jest jednorazowo za jej wykonanie.
 9. Dodatkowe Usługi wchodzące w katalog Managed Services rozliczane są na zasadach opisanych w karcie produktowej danej usługi oraz zgodnie z jej regulaminem.

ARTYKUŁ 7. OPŁATA ABONAMENTOWA

 1. Opłata Abonamentowa stanowi wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wysokość Opłaty Abonamentowej uzależniona jest od wybranego przez Klienta Abonamentu oraz aktywowanych Usług Dodatkowych i ustalana jest w oparciu o Cennik. Ceny w Cenniku podane są zgodnie z wyborem Klienta w złotych polskich (PLN) lub w dolarach amerykańskich (USD) i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 3. Klient zobowiązany jest do płatności Opłaty Abonamentowej w kolejnych okresach rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy Okresu Abonamentowego jest stały i wynika z daty Zamówienia Usług w zakresie pierwszego Abonamentu. Klient może sprawdzić obowiązujący go okres rozliczeniowy w Panelu Ustawień – Abonamenty.
 4. Wysokość Opłaty Abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy ustalana jest na ostatni dzień aktualnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań zawartych w Regulaminie.
 5. Klient zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy należnej mu Opłaty Abonamentowej. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności Opłaty Abonamentowej:
  1. przy wykorzystaniu płatności kartą płatniczą    płatność jest pobierana automatycznie – nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.
  2. przy wykorzystaniu tradycyjnych przelewów, w tym celu Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy o umożliwienie takiej formy płatności.
 6. W sytuacji gdy Klient korzysta z Dodatkowej Usługi w postaci płatności online, Opłata Abonamentowa, w całości lub w części, może nastąpić w drodze kompensaty, na zasadach opisanych w Artykule 6. W przypadku pokrycia kompensatą tylko części Opłaty Abonamentowej, Klient zobowiązany jest do uregulowania pozostałej części w sposób opisanych w ust. 5 powyżej.
 7. Opłata Abonamentowa płatna jest, z góry za każdy kolejny miesięczny okres rozliczeniowych, na podstawie faktury VAT w następujących terminach:
  1. w przypadku pierwszej Opłaty Abonamentowej – niezwłoczna płatność, warunkująca uruchomienie płatnej Usługi. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin płatności to 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Usług w zakresie pierwszego Abonamentu.
  2. w przypadku kolejnych Opłat Abonamentowych – płatność do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin płatności to 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 8. Faktura wystawiana będzie pierwszego dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego i przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w Panelu Ustawień. Faktura wystawiana będzie na dane do faktury wskazane przez Klienta w Panelu Ustawień.
 9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą należności wynikającej z Opłaty Abonamentowej.
 10. W przypadku opóźnienia w płatności faktury VAT Usługodawca uprawniony jest do naliczania Klientowi odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 11. Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesłania jej na adres e-mail Klienta wskazany w Panelu Ustawień.
 12. Brak terminowej zapłaty Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości skutkować będzie powiadomieniem klienta o zaległościach lub wyświetleniem komunikatu w Serwisie. Opóźnienie w zapłacie Opłaty Abonamentowej uprawnia Usługodawcę do zawieszenie świadczenia Usług do czasu uregulowania płatności.
 13. W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty Abonamentowej Usługodawca może zawiesić Klientowi możliwość korzystania z Serwisu blokując możliwość korzystania z pełnych funkcjonalności Konta Klienta (zawieszenie świadczenia Usług – opisane w Artykule 14 ust. 5 Regulaminu), a w przypadku przedłużającego się opóźnienia w zapłacie Opłaty Abonamentowej, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (uprawnienie opisane w Artykule 14 ust. 8 Regulaminu).
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, który znajduje się w Panelu Ustawień, stosownie do procedury opisanej w Artykule 17 Regulaminu. Zmiana Cennika w stosunku do Klienta, który w momencie dokonywania jego zmiany posiada opłacony Okres Abonamentowy, będzie obowiązywać w stosunku do tego Klienta nie wcześniej niż od kolejnego Okresu Abonamentowego. W przypadku Klientów, którzy mają opłacony Okres Abonamentowy z góry za więcej okresów rozliczeniowych, zmiana Cennika nie wpływa na już opłacone Opłaty Abonamentowe, nie wyklucza to jednak wzrostu odpłatności za Dodatkowe Usługi, świadczone przez podmioty trzecie.

ARTYKUŁ 8. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient odpowiada za działania i zaniechania osób, którym udostępnił korzystanie z Usług, w tym w szczególności za Użytkowników, jak za własne działania.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. prawidłowej, zgodnej ze stanem faktycznym i prawnym, konfiguracji prowadzonych Restauracji w ramach ustawień Konta Klienta – Restauracja. Podane przez Klienta informacje i dane nie powinny wprowadzać w błąd końcowych klientów Restauracji,
  2. wprowadzenia treści regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Restauracji – treść regulaminu musi wyraźnie wskazywać Klienta jako dostawcę usługi gastronomicznej i sprzedawcę towarów (dań) dla klientów końcowych,
  3. wprowadzenia treści polityki prywatności dla klientów końcowych Restauracji – treść Polityki Prywatności musi wyraźnie wskazywać Klienta jako administratora danych Klientów Restauracji,
  4. wprowadzenia treści klauzul informacyjnych (RODO) dla Klientów Restauracji – treść Polityki Prywatności musi wyraźnie wskazywać Klienta jako administratora danych Klientów Restauracji,
  5. prawidłowego określenia stawki podatku dla sprzedawanych w ramach Restauracji towarów (dań) poprzez podanie cen w kwocie brutto (z uwzględnieniem prawidłowej stawki podatku),
  6. wprowadzania do Serwisu materiałów graficznych, tekstowych oraz innych materiałów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których posiada autorskie prawa majątkowe, odpowiednie licencje lub korzystanie z których jest wolne (open source).
 1. Klient zobowiązany jest ponadto:
  1. do korzystania z Serwisu wyłącznie dla celów związanych prowadzoną przez niego z działalnością gospodarczą.
  2. w odniesieniu do funkcjonalności powiadomień SMS lub e-mail, do posiadania podstawy prawnej do wprowadzenia numeru telefonu Klienta Końcowego od Serwisu w celu wysyłania powiadomień SMS lub e-mail;
  3. do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przeznaczeniem i przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Umowy, w tym do niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  4. do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy;
  5. do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nienarażający ich na cyberataki, w szczególności poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów, zapory sieciowej (firewall) oraz zabezpieczenia Usług przed nieautoryzowanym dostępem;

ARTYKUŁ 9. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi objęte Umową, z należytą starannością.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dążyć do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej, bezawaryjnej pracy Usługi. Usługodawca może być zwolniony z odpowiedzialności za przerwę w działaniu Usług jeżeli przerwa w działaniu Usług wynikła z następujących przyczyn:
  1. z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności leżących po stronie operatora teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet;
  2. z przyczyn dotyczących Klienta;
  3. z powodu cyberataku na Serwis;
  4. z powodu siły wyższej opisane w Artykule 15 Regulaminu.
 1. Usługodawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań.
 2. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Klienta treści oraz sposobu korzystania przez niego z Usług. Klient korzystając z Usługi w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za dostępność Usług na zasadach opisanych w Załączniku nr 1.

ARTYKUŁ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za wysłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu powiadomienia SMS lub wiadomości e-mail do Klientów Restauracji, w sytuacji, gdy Klient nie posiadał podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych – Usługodawca udostępnia Klientowi do skonfigurowania funkcjonalność wysyłki SMS lub wiadomości e-mail. Wysyłka realizowana jest w oparciu o konfigurację Klienta;
  2. za treść powiadomień SMS lub wiadomości e-mail wysyłanych do Klientów Restauracji za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu– treść ta jest ustalana przez Klienta;
  3. za udostępnianie przez Klienta osobom trzecim hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Klienta ani za jego złamanie i wynikające stąd skutki;
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak pełnej funkcjonalności Usług, gdy nie działa strona internetowa Restauracji, w sytuacji gdy wynika to z niedostępności dostawców usług hostingu lub usług domenowych, z których korzysta Klient.
 2. Usługodawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych, z tym zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Usługodawcy na podstawie Umowy nie przekroczy kwoty równej wartości sumie zapłaconych przez danego Klienta na rzecz Usługodawcy Opłat Abonamentowych, w okresie roku od dnia wystąpienia szkody. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji od właściwego organu bądź instytucji państwowej o wykorzystaniu przez Klienta świadczonych na jego rzecz Usług w celu niezgodnym z prawem, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług na rzecz Klienta, jeśli decyzja takiego organu będzie go do tego zobowiązywać.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. konfigurację Konta Klienta, w tym Restauracji w zakresie udostępnionych funkcjonalności;
  2. udostępnienie Konta osobom nieuprawnionym do korzystania z Serwisu, a także za sytuację posługiwania się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem Klienta lub Użytkownika;
  3. spełnienie wymagań technicznych opisanych w Artykule 12 Regulaminu,
  4. za wszelkie dane wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika do Serwisu – Usługodawca w ramach świadczonych Usług nie sprawuje nadzoru nad zgodnością z prawem działań Klienta lub Użytkowników;
 1. Wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem Serwisu (w tym złożone Zamówienia Usług), dokonane przez osoby trzecie posługujące się Loginem oraz Hasłem Klienta bądź Użytkownika będą przypisane Klientowi.
 2. Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Klientów Restauracji, która związana byłaby z ich roszczeniami w zakresie:
  1. niezrealizowania na ich rzecz zamówienia posiłków lub innych towarów;
  2. brakiem podstawy prawnej do powierzenia lub udostępnienia Usługodawcy danych Klientów Restauracji.

ARTYKUŁ 11. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Klienta w procesie Rejestracji oraz wprowadzonych do Serwisu danych rozliczeniowych, kontaktowych oraz danych Użytkowników. W zakresie danych osobowych Klientów Restauracji, Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane, na zasadach opisanych w  ust. 7 poniżej.
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Usługodawcy jako Administratorze danych osobowych określone są w  Polityce Prywatności – udostępniona na stronach Serwisu.
 5. Usługodawca jako administrator danych osobowych publikuje w Polityce Prywatności informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym szczegółowe dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO.
 6. Organizator na stronach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe warunki w zakresie zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez Serwisu opisane są także w dokumencie Polityka Prywatności.
 7. Korzystanie z Usług może wiązać się z przetwarzaniem danych Klientów Restauracji. Usługodawca przetwarzać będzie te dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

ARTYKUŁ 12. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE

 1. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane jest:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
  2. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Chrome lub Firefox ) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. włączenie obsługi Cookies.
 2. Zamknięcie przeglądarki przez Klienta może spowodować usunięcie danych przesyłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Klienta.
 3. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
 4. W sytuacji, gdy Klient napotka na problemy techniczne z dostępem do Serwisu lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Usługodawcy za pomocą funkcjonalność Serwisu – Czat lub  na adres e-mail: [email protected]
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta ze świadczonych Usług w następstwie niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych Serwisu w wyznaczonych wcześniej godzinach. Usługodawca w miarę możliwości będzie informował z wyprzedzeniem Klienta o planowanych pracach serwisowych, nie dotyczy to rutynowo przeprowadzanych konserwacji Serwisu, które w każdym dniu mogą trwać łącznie do 5 min. W czasie prowadzenie prac serwisowych dostęp Klienta do Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy.

ARTYKUŁ 13. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację na działanie Serwisu w formie wiadomości na adres e-mail: [email protected]  z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Klienta adres e-mail do kontaktu.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

ARTYKUŁ 14. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ZAWIESZANIA ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili Rejestracji Konta Klienta.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, zgłosić Usługodawcy żądanie rozwiązania Umowy, za pośrednictwem funkcjonalności Konta Klienta (Panel Ustawień – Anulowanie Abonamentu). W takiej sytuacji rozwiązanie Umowy nastąpi z upływem trwającego okresu rozliczeniowego pod warunkiem opłacenia wymagalnych Opłat Abonamentowych.
 4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy, bez potrzeby wskazywania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić Klientowi korzystanie z Usług w przypadku:
  1. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. Klient opóźnia się z zapłatą wymagalnej Opłaty Abonamentowej;
  3. Klient swoimi działaniami naraża Usługodawcę na roszczenia kierowane przez osoby trzecie;
  4. Klient swoimi działaniami narusza lub zagraża renomie Usługodawcy lub Serwisu.
 6. Zawieszenie świadczenia Usług oznacza czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta Klienta, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości. Zawieszenie obejmuje blokadę możliwości zalogowania się do Konta Klienta.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować Klientowi możliwość ponownej Rejestracji w sytuacji, gdy uprzednio Konto Klienta zostało zawieszone lub Klient pozbawiony został praw do korzystania z Serwisu.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania z Klientem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Klient opóźnienia się z zapłatą wymagalnej Opłaty Abonamentowej przez okres 21 dni;
  2. Usługi są wykorzystywane przez Klienta do celów niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający przepisy prawa;
  3. Klient działa na szkodę Usługodawcy lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu;
  4. Klient podał Usługodawcy dane niezgodne z prawdą;
  5. Klient narusza zobowiązania określone w Artykule 8 ust. 2 Regulaminu
  6. Klient w inny sposób narusza istotne postanowienia Regulaminu.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy na jakiejkolwiek podstawie, Klient nie jest uprawniony do otrzymaniu zwrotu Opłaty Abonamentowej (w całości lub w części) za niewykorzystany okres korzystania z Usług, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

ARTYKUŁ 15. INNE POSTANOWIENIA

 1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony w szczególności do zażądania od Klienta przesłania dokumentów niezbędnych w celu weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności w ramach Restauracji, której dane wprowadził w ramach konfiguracji Konta Klienta. W razie wątpliwości, w tym zakresie, do czasu ich wyjaśnienia, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Klientowi świadczenia Usług.
 2. Klient uprawniony jest do żądania od Usługodawcy zawarcia umowy cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej na gruncie Regulaminu Umowy. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą podając dane rejestrowe podmiotu, który ma przejąć prawa i obowiązki Klienta oraz oczekiwaną datę dokonania cesji. Warunkiem wyrażenia przez Usługodawcę zgody na dokonanie cesji jest brak zaległości Klienta w Opłatach Abonamentowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, a których dana Usługodawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności zdarzenia takie jak: epidemia, wojna, zamieszki, rozruchy, klęski naturalne takie jak np. silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, akty i decyzje władzy państwowej, jeżeli Usługodawca nie mógł przewidzieć przeszkody i jej zapobiec.
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Usługodawca, poinformuje o tym Klienta, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
 5. Klient wyrażą zagrodę na wykorzystanie przez Usługodawcę w celach promocyjnych, w tym marketingu Usług;
  1. nazwy, znaków towarowych lub innych oznaczeń handlowych Klienta (dalej jako „Oznaczenia”)
  2. materiałów graficznych prezentujących warstwę wizualną stron internetowych Restauracji lub aplikacji mobilnych Restauracji, które prowadzone są przez Klienta przy wykorzystaniu Usług (dalej jako „Wizualizacje”)
 6. W ramach wyrażonej przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca może wykorzystać Oznaczenia lub Wizualizację, na stronie internetowej Usługodawcy oraz w prowadzonych przez niego kanałach social media, a także w ofertach, broszurach informacyjnych lub innych materiałach marketingowych, w tym w ramach prezentowanych studiów przypadku (ang. Case Studies).
 7. Klient może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywanych przez Usługodawcę Oznaczeń lub Wizualizacji,  z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli sposób ich wykorzystania przez Usługodawcę narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich lub Klienta.

ARTYKUŁ 16. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn od umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, w drodze oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Usługodawcę przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług, w tym zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy;
  5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa;
  6. usprawnienie działania Usług oraz obsługi Klientów;
  7. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca:
  1. zawiadomi Klientów o zmianie. Zawiadomienie przesłane będzie na adres e-mail Klienta i zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu;
  2. zamieści na stronach Serwisu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę w zawiadomieniu, każdorazowo nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na uprawnienia już uzyskane przez Klienta pod rządami dotychczasowej treści Regulaminu w zakresie opłaconego przez Klienta Okresu Abonamentowego. W odniesieniu do zmian skutkujących zmianą zakresu lub konfiguracji Usług, zmiana taka z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, wejdzie w życie nie wcześniej niż od kolejnego Okresu Abonamentowego Klienta.
 5. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Klient w celu rozwiązania Umowy z Usługodawcą powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Usługodawcę.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu, jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy z zastrzeżeniem sytuacji gdy Klient jest Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, wtedy zastosowanie będą mieć zasady ogólne wynikające z  Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – SLA
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa PPDO
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU

SLA

 1. Okna serwisowe:
  Informacje dotyczące okien serwisowych przedstawione są w Regulaminie.
 2. Usuwanie usterek Serwisu:
  W przypadku wystąpienia usterek w działaniu Serwisu, Klient uprawniony jest do zgłoszenia nieprawidłowości do Usługodawcy.
  Procedura zgłaszanie usterek:
  • Przesłanie przez Klienta zgłoszenia na adres e-mail: [email protected]
  • Zgłoszenie powinno zawierać: opis zgłaszanej usterki, nazwę Klienta oraz adres e-mail do kontaktu.
  • Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym 24/7.
  • Zgłoszenia obsługiwane są w dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce), w godzinach od 8:00 do 16:00, czasu polskiego (“czas obsługi zgłoszeń”).

  Przyjmuje się następujące kategorie usterek:

  • Awaria – niedostępność Usługi w sieci Internet spowodowana niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury programowo-sprzętowej Usługodawcy przez okres dłuższy niż 30 minut, co powoduje brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi;
  • Błąd – inna niż Awaria usterka w działaniu Serwisu, w tym niewłaściwe funkcjonowanie Usługi bądź jednego z jej składników.

  Czas reakcji dla zgłoszeń:

  • Dla Awarii – do 8h od momentu zgłoszenia faktu wystąpienia Awarii przez Klienta, liczone w czasie obsługi zgłoszeń;
  • Dla Błędu – do 24h od momentu zgłoszenia faktu wystąpienia Błędu przez Klienta, liczone w czasie obsługi zgłoszeń.

  Czas usunięcia dla Awarii i Błędów:

  • Awaria – do 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia wystąpienia Awarii przez Klienta.
  • Błędu:
   • W przypadku Błędów uniemożliwiających pracę Klientowi w Serwisie, dla których nie jest możliwe podanie alternatywnej ścieżki realizacji danego zadania, Usługodawca zobowiązuje się do naniesienia odpowiednich poprawek w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
   • W przypadku błędów, których występowanie nie blokuje normalnej pracy Klientowi w Serwis, lub dla których możliwe podanie jest alternatywnej ścieżki realizacji zadania, termin wynosi 7 dni roboczych.

  Obsługa zgłoszeń:

  • Czas reakcji i czas usunięcia usterek liczony jest w dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce), w godzinach od 8:00 do16:00 czasu polskiego.
  • Usługodawca kwalifikuje zgłoszenia jako Awarię lub Błąd w oparciu o treść zgłoszenia Klienta i dane pochodzące z Serwisu.
  • W przypadku wystąpienia Awarii, Klient uprawniony jest do uzyskania rekompensaty, w sytuacji i na warunkach opisanych w pkt 3 poniżej.
 3. Gwarantowany poziom dostępności Usługi – „Dostępność Usługi”:
  Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, Usługodawca gwarantuje „Dostępność Usługi” na poziomie 98% w skali miesiąca kalendarzowego. Wskaźnik ten wyliczany będzie w następujący sposób:
  • A – łączna liczba godzin w danym miesiącu kalendarzowym
  • B – łączna liczba godzin trwania okien serwisowych w danym miesiącu kalendarzowym
  • C – łączna liczba godzin Awarii poza oknami serwisowymi w danym miesiącu kalendarzowym
  • DU – dostępność usługi

  W przypadku niespełnienia gwarantowanego poziomu dostępności Usługi w danym miesiącu kalendarzowym, Klient ma prawo zgłosić Usługodawcy reklamację. W przypadku zasadności reklamacji tj. niespełnienia gwarantowanego wyżej poziomu Dostępności Usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym, Klient uzyska prawo do bonifikaty (obniżenia) Opłaty Abonamentowej za czas, w którym Usługa nie była świadczona. W takiej sytuacji Opłata Abonamentowa za kolejny Okres Abonamentowy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 4. Reklamacje:
  Procedura zgłaszania reklamacji opisana jest w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 2. DO REGULAMINU

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (UMOWA PPDO)

§ 1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Załącznika (Umowa PPDO) zostały zdefiniowane dodatkowe znaczenie dla poniższych pojęć, które nie są zdefiniowane w Regulaminie:
 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 2. Cel Przetwarzania – oznacza realizację przez Usługodawcę zobowiązań określonych w Umowie;
 3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO powierzane na podstawie niniejszej Umowy PPDO. Dane Osobowe zgromadzone są w Zbiorach Danych Osobowych, w stosunku do których status ADO posiada Klient;
 4. Data Center – profesjonalne centrum danych, z którego usług korzysta Usługodawca w zakresie zapewnienia przestrzeni dyskowej oraz zabezpieczenia zgromadzonych danych;
 5. Infrastruktura Informatyczna – całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych w oparciu, o które działają Serwisy, w tym infrastruktura informatyczna podwykonawcy Usługodawcy w postaci Data Center.
 6. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych, w stosunku do których są wykonywane Czynności Przetwarzania lub które są przesyłane przez odpowiednio Usługodawcę lub Podprocesora;
 7. Przetwarzanie Danych Osobowych lub Przetwarzanie– operacje przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
 8. Podmiot Przetwarzający lub Procesor – oznacza podmiotu, któremu ADO powierzył lub podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych;
 9. Podprocesor – podmiot, któremu Procesor powierzył dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych;
 10. Podpowierzenie (zwane również Dalszym Powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych) – powierzenie przez Procesora Przetwarzania Danych Osobowych Podprocesorowi;
 11. Umowa PPDO – niniejszy Załącznik stanowiący umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 12. Zbiór Danych Osobowych – zestaw Danych Osobowych, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie, powierzany do przetwarzania Usługodawcy na podstawie Umowy PPDO.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Dla należytej realizacji Umowy, Klient w zakresie Danych Osobowych, wobec których posiada status Administratora Danych Osobowych lub Podmiotu Przetwarzającego, na podstawie art. 28 RODO powierza Usługodawcy Przetwarzanie Danych Osobowych zgromadzonych w Zbiorach Danych Osobowych, które będą przez Klienta (lub w jego imieniu przez Użytkowników) wprowadzane do Serwisu. Jednocześnie Klient – jako Podmiot Przetwarzający, któremu powierzono dane osobowe Klientów Restauracji (w stosunku do których Klient nie jest Administratorem Danych Osobowych) – na podstawie niniejszej Umowy PPDO podpowierza Usługodawcy te Dane Osobowe.
 2. Zakres Danych Osobowych powierzonych oraz podpowierzonych do Przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy PPDO, jest następujący:
  1. Kategorie osób: Osoby pracujące w restauracji Klienta i posiadające konto w Serwisie  – Użytkownicy Serwisu. Rodzaj danych: imię i nazwisko, stanowisko zawodowe, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Kategorie osób: Dane Klientów Restauracji dokonujących zamówień w restauracji Klienta. Rodzaj danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, informacje podane w komentarzu do zamówienia, dane dotyczące płatności, ilość i wartość złożonych zamówień, wartość przyznanych rabatów, id Klientów Restauracji.
  3. Kategorie osób: Dane Klientów Restauracji w zakresie funkcjonalności kampanii SMS i e-mail:  adres e-mail, numer telefonu Klienta Restauracji.
 1. Przekazanie Usługodawcy Danych Osobowych następuje w momencie wprowadzenia Danych Osobowych do Serwisu.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę następować będzie wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Usługodawca nie może samodzielnie zmieniać celu ani zakresu powierzonych mu do Przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę polegać będzie między innymi na utrwalaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu Danych Osobowych Klientowi za pomocą Serwisu w Infrastrukturze Informatycznej, z której korzysta Usługodawca.
 4. Wprowadzanie nowych rekordów do Zbiorów Danych Osobowych nie stanowi zmiany zakresu przetwarzania Danych Osobowych i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy PPDO.
 5. Klient jako podmiot powierzający na podstawie niniejszej Umowy PPDO Dane Osobowe, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych oraz możliwość ich powierzenia lub podpowierzenia na rzecz Usługodawcy.

§ 3. WARUNKI REALIZACJI UMOWY PPDO

 1. Usługodawca, w każdym przypadku, zobowiązuje się bezzwłocznie informować Klienta o wnioskach o udostępnienie Danych Osobowych złożonych do Usługodawcy oraz przekazywać ich kopie Klientowi.
 2. Usługodawca nie może udostępniać Danych Osobowych, o których mowa w § 2 Umowy, bez uzyskania uprzedniej, zgody Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Obowiązek uzyskania zgody Klienta na udostępnienie Danych Osobowych, o których mowa w § 1 Umowy nie dotyczy organów publicznych, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do żądania udostępnienia informacji, w tym Danych Osobowych, bez uzyskiwania zgody Klienta.
 4. Klient upoważnia Usługodawcę do nadawania upoważnień do Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednio przeszkolonych do prawidłowego wykonania Umowy oraz jednocześnie osobom, które zapewnią zachowanie poufności Powierzonych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. W ramach udzielonego upoważnienia mieści się uprawnienie do umocowania Podprocesora do wydawania dalszych upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Usługodawca we własnym zakresie prowadzi wykaz upoważnionych osób. Usługodawca jest zobowiązany, na żądanie Klienta, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przekazać informacje o osobach, które dopuścił do Przetwarzania Danych Osobowych.

§ 4. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się Przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Klienta. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy PPDO, Klient poleca Usługodawcy Przetwarzanie Danych Osobowych, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Usługodawcy mającej dostęp do tych danych. Niniejsze postanowienie Strony zgodnie uznają za udokumentowane polecenie Administratora Danych Osobowych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a, w związku z art. 29 RODO.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie Przetwarzał Dane Osobowe, w tym uzyskiwał do nich dostęp, w ramach Infrastruktury Informatycznej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Usługodawca może Przetwarzać Dane Osobowe, o których mowa w § 2 Umowy także w postaci papierowej, o ile będzie to uzasadnione wykonaniem Umowy.
 4. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych przez Klienta, w zakresie i celu określonym Umową.
 5. Uwzględniając charakter wykonywanych czynności Przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne informacje w związku ze świadczeniem Umowy, Usługodawca zapewni Klientowi pomoc w wywiązaniu się z następujących obowiązków:
 1. zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania Danych Osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w § 5 Umowy PPDO;
 2. przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych poprzez udzielanie niezbędnych informacji odnośnie przetwarzania Danych Osobowych potrzebnych do przeprowadzenia przez Klienta oceny skutków dla ochrony danych;
 3. pomagać Klientowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO. W przypadku zgłoszenia przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, żądania bezpośrednio do Usługodawcy, Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o zgłoszonym żądaniu i ustali z nim sposób postępowania w stosunku do zgłoszonego żądania;
 4. zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych organowi nadzorczemu oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których Dane Osobowe dotyczą, o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 33-34 RODO;
 5. stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, po uprzednim poinformowaniu Klienta, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Klienta dotyczącego stosowanych środków zabezpieczenia Danych Osobowych, w sytuacji gdyby ich zastosowanie mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwu Danych Osobowych.
 2. Usługodawca będzie niezwłocznie informować Klienta, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane mu polecenie w zakresie przetwarzania Danych Osobowych stanowi naruszenie RODO lub innych obowiązujący przepisów o ochronie danych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem danych osobowych, przez okres realizacji Umowy, jak również bezterminowo po ustaniu okresu jej obowiązywania.

§ 5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych oraz ryzyko naruszenia praw, których dane dotyczą, Usługodawca zapewni środki techniczne i organizacyjne adekwatne do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których Dane Osobowe dotyczą.
 2. Usługodawca dokonywać będzie okresowych przeglądów stosowanych środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 3. Na żądanie Klienta, Przetwarzający w terminie najpóźniej 30 dni od dnia odebrania żądania, przekaże Klientowi opis aktualnie stosowanych środków bezpieczeństwa. Żądanie takie Klient może skierować do Usługodawcy maksymalnie jeden raz w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W przypadku kolejnych żądań w danym roku kalendarzowym, Usługodawca może uzależnić przekazanie aktualizacji opisów aktualnie stosowanych środków bezpieczeństwa od zapłaty przez Klienta opłaty administracyjnej, w wysokości ustalonej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, w tym w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE). Usługodawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
 5. Na żądanie Klienta, Usługodawca w terminie 30 dni od dnia odebrania żądania, przekaże Klientowi wykaz miejsc, w których posadowiona jest Infrastruktura Informatyczna służąca do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

§ 6. PRAWO KONTROLI

 1. Klientowi przysługuje prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Usługodawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu Danych Osobowych powierzonych do Przetwarzania spełniają wymagania dotyczące ochrony Danych Osobowych, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów RODO oraz wydanych w późniejszym czasie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Klient jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przetwarzania w następujących przypadkach:
 1. kontrola dotyczy wypełniania przez Usługodawcę obowiązków określonych w art. 28 RODO, lub
 2. obowiązek przeprowadzenia kontroli przetwarzania został nałożony przez Organ Nadzorczy lub
 3. przeprowadzenie kontroli przetwarzania jest konieczne dla wyjaśnienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych
 1. W przypadku, gdyby Klient chciał skorzystać z prawa do przeprowadzenia kontroli Przetwarzania w innych przypadkach niż określone w ust. 2 powyżej, kontrola taka jest możliwa pod warunkiem uzgodnienia przez Strony jej zakresu i szczegółowych warunków jej przeprowadzenia.
 2. Każdorazowo Klient jest zobowiązany zawiadomić Przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli Przetwarzania co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli przetwarzania, wskazując dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione przez Klienta do przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie należy przekazać na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Kontrola zostanie zakończona podpisaniem przez obie Strony protokołu z kontroli. Klient we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty przeprowadzenia kontroli.
 4. W ramach kontroli Klient może badać wyłącznie zgodności przetwarzania Danych Osobowych z RODO oraz Umową PPDO. W ramach kontroli Klient nie może badać i mieć dostępu do:
 1. informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy lub tajemnicę przedsiębiorstwa innych klientów Usługodawcy;
 2. przeprowadzania testów penetracyjnych lub innych podobnych testów.

§ 7. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient zawierając Umowę oraz Umowę PPDO przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca, w celu świadczenia na rzecz Klientów Usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisów, korzysta z usług Data Center, dostawcy usługi wysyłania wiadomości SMS oraz dostawcy usług utrzymania i rozwoju.
 2. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Klient udziela Usługodawcy pisemnej zgody na Podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych w następującym zakresie:
  1. Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252344078, KRS 0000240611, REGON 140182840, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. usług płatności: PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252406419, KRS 0000289372, REGON 141108225, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  3. usług płatności: Stripe Payments Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, NIP 7011062474, KRS 0000937028, REGON 520642121,  Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  4. usług płatności: Apple Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, NIP 5222826950, KRS 0000266412, REGON 140717494,  Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gopodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  5. Adyen BV z siedzibą w 1011 EB Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 6-50,dane rejestrowe dla Sądu w Amsterdamie:  CC Amsterdam 34259528, VAT UE: NL81715443B01;
  6. usługi Data Center: OVH Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław
  7. obsługa płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
  8. wysyłania wiadomości e-mail: The Rocket Science Group LLC z siedzibą: USA, 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308,
  9. wysyłania wiadomości SMS: INFOBIP LIMITED, z siedzibą: United Kingdom, London SW1Y 6AW, 5th Floor, 86 Jermyn Street, numer wpisu do rejstru handlowego: 7085757
 3. Dostawcy usług dla Usługodawcy, będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług opisanych w ust. 2 powyżej.
  1. Klient upoważnia Usługodawcę do zmiany podmiotu świadczącego usługi wskazane w ust. 2 bez potrzeby aneksowania niniejszej Umowy PPDO. Usługodawca oświadcza, że w przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługi, w miarę możliwości powiadomi Klienta o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw co do zmiany Podprocesora, jednakże musi liczyć się z tym, że może to spowodować rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym na skutek niemożności świadczenia Usług.
 1. W sytuacji gdyby, w związku ze świadczeniem Umowy, zaszła konieczność Podpowierzenia Danych Osobowych na rzecz innych podmiotów, Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze Podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, ze wskazaniem celu i zakresu Podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych oraz z oznaczeniem Podprocesora, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu, jednakże musi liczyć się z tym, że może to spowodować rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym na skutek niemożności świadczenia Usług. Nie zgłoszenie sprzeciwu przez Klienta w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, traktuje się jako udzielenie zgody.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Usługodawcę powierzonych danych.
 2. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Usługodawcy, Usługodawca odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Klienta.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do zakresu Danych Osobowych znajdujących się w jego faktycznym posiadaniu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przyjętą u Usługodawcy procedurą, Usługodawca zgłosi takie naruszenie Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informacja o Naruszeniu Ochrony Danych zostanie przekazana przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta podany podczas Rejestracji w Serwisie.

§ 9. WSPÓŁPRACA STRON

 1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie wykonywania Umowy ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 28 ust.3 lit. b, e i f oraz art. 31 RODO.
 2. Strony w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje przy wykorzystaniu danych kontaktowych Stron.

§ 10. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa PPDO została zawarta na czas trwania Umowy, przedłużony o okres przechowywania danych w celu umożliwienia ich zwrotu, na zasadach opisanych w § 11 Umowy PPDO.
 2. Rozwiązanie Umowy w jakimkolwiek trybie lub jej wygaśnięcie stanowi jednocześnie rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy PPDO w takim samym trybie i w takim samym czasie.
 3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej Umowy PPDO jest możliwe tylko i wyłącznie z jednoczesnym wypowiedzeniem Umowy lub w przypadku, gdy Usługodawca zaprzestał przetwarzania Danych Osobowych i w związku z tym przestał istnieć cel, dla którego została zawarta niniejsza Umowa PPDO.

§ 11. POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI W RAZIE ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY

 1. Mając na względzie treść art. 28 ust. 3 pkt g) RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem tj. po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Usługodawca w zależności od decyzji Klienta usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe. W związku z tym Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość odebrania danych zawartych w Zbiorach Danych Osobowych, które zostały Usługodawcy powierzone do przetwarzania i, które znajdują się w Serwisie. Zwrot danych będzie możliwy zgodnie z następującą procedurą:
  1. w okresie obowiązywania Umowy, Klient może samodzielnie pobrać bazę danych Klientów Restauracji lub historię zamówień Klientów Restauracji;
  2. niezależnie od pkt a), Klient może złożyć Usługodawcy wniosek o wydanie wszelkich przetwarzanych w ramach Serwisu danych, w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy – bezskuteczny upływ tego terminu zostanie uznany za decyzję Klienta o trwałym usunięciu danych przez Usługodawcę;
  3. w przypadku gdy Klient złoży wniosek, o którym mowa w pkt b. powyżej, Usługodawca przygotuje dane zawarte w Zbiorach Danych Osobowych w formacie plików XLS, zgodnych z logiką oprogramowania Serwisu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przygotowaniu danych do zwrotu;
  4. dane wskazane w pkt c. powyżej będą dostępne do pobrania przez Klienta w okresie oraz w formie wskazanej przez Usługodawcę.
 1. Zwrot danych w innym formacie, innej strukturze lub w ramach innej procedury niż opisana w ust. 1 powyżej, może być zrealizowany po uzgodnieniu przez Strony szczegółowych warunków, w tym odpłatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa PPDO wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy PPDO a Umową, w zakresie postanowień dotyczących danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy PPDO, chyba że Strony postanowiły inaczej. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową PPDO mają zastosowanie postanowienia Umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 3. DO REGULAMINU
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRZYWILEJOWANYCH

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426

Dane kontaktowe: jak wyżej

– Ja niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług Serwisu UpMenu
– Data zawarcia umowy:
– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:
– Adres Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:
– Podpis Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.upmenu.com (dalej jako: „UpMenu”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z UpMenu, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpłatności oraz naszej odpowiedzialności. Serwis Internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i nie jest dostępny dla konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół UpMenu


  1. O NAS
   Właścicielem UpMenu jest TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. DEFINICJE
   1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
    1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
    2. PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, dostępny po założeniu konta Usługobiorcy panel internetowy, umożliwiający zarządzenie zamówieniami internetowymi i rezerwacjami w restauracji Usługobiorcy, a także zakup dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę, obejmujących zgodnie z wyborem Usługobiorcy m.in. tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi marketing restauracji, obsługę programu lojalnościowego.
    3. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
    4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
    5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, UPMENU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.upmenu.com/, składający się z Panelu Klienta i jego poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności nie wymagających posiadania Panelu Klienta.
    6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
    7. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych, w tym z funkcjonalności Panelu Klienta dostępnego w Serwisie Internetowym.
    8. USŁUGODAWCA – TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 101374260.
  3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
   1. UpMenu jest serwisem internetowym składającym się z Panelu Klienta i jego poszczególnych funkcjonalności oraz ze strony internetowej, na której Usługobiorca może uzyskać dostęp do funkcjonalności nie wymagających posiadania Panelu Klienta.
   2. Serwis Internetowy UpMenu oferuje kompleksową obsługę systemu sprzedaży internetowej dla restauracji, w tym w szczególności obsługę zamówień online, a także m.in. tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi rezerwacji stolików, marketing restauracji, obsługę programów lojalnościowych.
   3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z UpMenu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
   6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
  4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
   1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
   2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących rodzajów Usług Elektronicznych:
    1. Panel Klienta;
    2. Szablony Menu;
    3. Bank Wiedzy;
    4. Formularz Kontaktowy i Zamów Prezentację.
   3. W skład każdego z rodzajów Usług Elektronicznych, wchodzi szereg funkcjonalności składających się na kompleksowy zespół odpłatnych lub nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
   4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
   5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
  5. WARUNKI KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA
   1. Korzystanie z Panelu Klienta możliwe jest po uprzednim założeniu konta Usługobiorcy. Założenie konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki „Wypróbuj” albo „Uruchom 7 dni za darmo”, (2) wypełnieniu formularza rejestracji, (3) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa restauracji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
   2. Korzystanie z Panelu Klienta oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest we właściwej zakładce lub funkcjonalności Panelu Klienta.
   3. W ramach Panelu Klienta Usługobiorca uzyskuje dostęp do jej funkcjonalności obejmujących zgodnie z wyborem Usługobiorcy m.in. obsługę zamówień online, stworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie strony www restauracji, system obsługi rezerwacji stolików, marketing restauracji, obsługa programu lojalnościowego.
   4. Panel Klienta i poszczególne funkcjonalności wchodzące w jego skład, w tym abonamenty i dodatkowe usługi, są co do zasady odpłatne. Samo założenie konta Usługobiorcy w Panelu Klienta na okres próbny jest bezpłatne, jednak pełne korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta wymaga wykupienia przez Usługobiorcę odpowiednich pakietów usług w formie abonamentu, a także opcjonalnie dodatkowych usług w formie jednorazowej umowy sprzedaży usług. Dostęp do części funkcjonalności Panelu Klienta jest możliwy bezpłatnie po dokonaniu rejestracji konta, w ramach 7-dniowego okresu próbnego, liczonego od dnia rejestracji konta w Panelu Klienta. Po zakończeniu okresu próbnego, dalsze korzystanie z Panelu Klienta jest możliwe jedynie po zawarciu odpłatnej umowy sprzedaży usług poprzez wybór i opłacenie jednego z rodzajów abonamentu, a także, fakultatywnie, dodatkowych usług oraz dokonania płatności, zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Zawarcie powyższej umowy sprzedaży usług może nastąpić również przed zakończeniem okresu próbnego.
   5. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Panelu Klienta wskazany jest w odpowiednich zakładkach profilu Serwisu internetowego oraz w Panelu Klienta.
   6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach profilu w razie ich zmiany.
   7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji konta, Usługobiorca pozostaje obowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy w przypadku zakupienia Produktów o charakterze abonamentowym. Rezygnacja nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymaniu zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z powyższych usług, a także zakupionych przed rezygnacją usług o charakterze jednorazowym.
   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Panelu Klienta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
    1. Gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin;
    2. Gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
    3. Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
   9. Zawieszenie Panelu Klienta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Panelu Klienta nie jest możliwe zalogowanie się do Panelu Klienta UpMenu i korzystanie z jego funkcjonalności.
   10. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Panelu Klienta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
   11. Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Panelu Klienta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  6. PŁATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM
   1. W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji funkcjonalności Panelu Klienta, a także w celu przedłużenia dostępu do Panelu klienta po upływie okresu próbnego, Serwis Internetowy poprzez zakładkę „Płatności” w Panelu Klienta, umożliwia zawarcie umowy sprzedaży usług umożliwiających efektywne korzystanie z Panelu Klienta. Rodzaje, opis oraz ceny usług, w tym abonamentów, podane są w zakładce „Płatności” Panelu Klienta, po przejściu do podzakładki „Abonamenty”.
   2. Usługi dostępne w Sklepie Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Zapłać„.
   3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę rodzaju abonamentu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Wybierz”, (2) fakultatywnie: dodaniu do zamówienia opcjonalnej dodatkowej usługi (np. „program lojalnościowy”), (3) wypełnieniu formularza zamówienia i (4) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby Usługobiorcy, numer NIP, adres poczty elektronicznej.
   4. Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, a w przypadku płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) w następującym terminie:
    1. w przypadku płatności kartą płatniczą, płatność jest pobierana automatycznie – nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.
    2. w przypadku płatności przelewem, w tym w przypadku gdy część płatności rozliczana jest w formie kompensaty, o której mowa w pkt. 8.9 Regulaminu – nie później niż w terminie wskazanym na fakturze przesłanej przez Usługobiorcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
   5. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień w którym Usługodawca umożliwił Usługobiorcy dostęp do Panelu Klienta w ramach odpłatnego abonamentu.
   6. Cena wybranego pakietu usług podana jest zgodnie z wyborem Usługobiorcy w złotych polskich (PLN) lub w dolarach amerykańskich (USD) i jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT).
   7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Panelu Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób dostarczenia usługi został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
   8. Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:
    1. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;
    2. płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo Stripe.com.
  7. URUCHOMIENIE PŁATNOŚCI ONLINE PAYU
   1. Pełna wersja Panelu Klienta umożliwia Usługobiorcy udostępnienie klientom końcowym płatności elektronicznych PayU. Uruchomienie tego sposobu płatności jest możliwe poprzez wybór odpowiedniego ustawienia płatności w Panelu Klienta i nie wymaga zawierania przez Usługobiorcę umowy z PayU.pl – Usługobiorca korzysta z tej funkcjonalności za pośrednictwem Usługodawcy.
   2. W przypadku uruchomienia płatności PayU, system UpMenu automatycznie przelewa środki z płatności online dokonywanych przez klientów końcowych pomniejszone o należność dla UpMenu z tytułu płatności, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz o prowizję PayU (2%), zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę częstotliwością, zgodnie z punktem następnym.
   3. W przypadku uruchomiania płatności PayU, płatności Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu są rozliczane w formie kompensaty umownej (potrącenia). W powyższym przypadku rozliczenia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą dokonywane przez Usługodawcę, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, określonego przez Usługobiorcę, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu. W przypadku, o którym mowa powyżej, Usługobiorca jest ponosi koszty prowizji dostawcy szybkich płatności w wysokości 2% wartości brutto każdej płatności dokonanej w powyższy sposób przez klienta Usługobiorcy za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez UpMenu.
  8. SZABLONY MENU
   1. Usługa Elektroniczna Szablony Menu umożliwi wybór szablonu graficznego strony internetowej restauracji Usługobiorcy i jego wdrożenie. Korzystanie z wybranego Szablonu Menu jest możliwe po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym i wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) wyborze odpowiedniego szablonu, (2) w przypadku odpłatnych Szablonów – przejściu w zewnętrznym serwisie internetowym ścieżki zamówienia usługi i jej opłaceniu, (3) zalogowaniu się do Panelu Klienta, (4) dokonaniu integracji strony internetowej restauracji Usługobiorcy z wybranym Szablonem za pomocą funkcjonalności Panelu Klienta.
   2. W ramach niniejszej Usługi Elektronicznej są dostępne zarówno odpłatne, jak i bezpłatne Szablony Menu. W przypadku bezpłatnych Szablonów, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wybrany Szablon niezwłocznie po wykonaniu wyżej wskazanych kroków, z pominięciem przejścia ścieżki zamówienia w zewnętrznym serwisie internetowym i opłacenia usługi. W przypadku płatnych Szablonów, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wybrany Szablon niezwłocznie po opłaceniu przez Usługobiorcę wybranej usługi Szablonu za pośrednictwem zewnętrznego serwisu internetowego, na stronę którego Usługobiorca zostaje przekierowany po wybraniu odpłatnego Szablonu.
   3. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę odpłatnego Szablonów, przejście ścieżki zamówienia usługi i jej opłacenie jest dokonywane przez Usługobiorcę w zewnętrznym serwisie internetowym i podlega regulaminowi danego serwisu internetowego. Usługodawca zachęca do zapoznania się z regulaminem oraz z polityką prywatności właściwego serwisu internetowego. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności dotyczą tylko Serwisu Internetowego Usługodawcy.
  9. BANK WIEDZY
   1. Niniejszy punkt oraz następne punkty Regulaminu regulują Usługi Elektroniczne dostępne dla Usługobiorcy w Serwisie Internetowym niezależnie od Panelu Klienta i bez konieczności założenia konta w tym Panelu. Usługi te są nieodpłatne, o ile inaczej nie zastrzeżono w opisie danej usługi na stronie Serwisu Internetowego lub w trakcie zamawiania danej usługi.
   2. Bank Wiedzy jest wspólnym określeniem dla dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy zasad działania serwisu, zaprezentowanie sposobu korzystania z głównych funkcji Panelu Klienta, edukacja i dzielenie się przez Usługodawcę wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu w branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tej części działalności, która jest prowadzana w Internecie oraz marketingu.
   3. W skład Banku Wiedzy wchodzą następujące funkcjonalności dostępne bezpośrednio z poziomu strony internetowej Serwisu, bez koniczności rejestracji:
    1. Blog;
    2. Poradniki;
    3. Prezentacje;
    4. Case Studies;
    5. Demo.
   4. Ponadto, w skład Banku Wiedzy wchodzą następujące funkcjonalności dostępne po uzyskaniu dostępu poprzez podanie i weryfikację adresu e-mail Usługobiorcy:
    1. Webinarium;
    2. E-booki;
    3. Newsletter.
   5. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności, o których mowa w pkt 7.4 możliwe jest po podaniu imienia oraz adresu e-mail w formularzu dostępnym każdorazowo w zakładce dotyczącej danej funkcjonalności i kliknięciu pola akcji.
   6. Usługi Elektroniczne uregulowane w niniejszym punkcie Regulaminu, z wyłączeniem Newslettera, mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Usługobiorcę. Usługa Elektroniczna Newsletter ma charakter ciągły, jednak Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  10. FORMULARZ KONTAKTOWY I ZAMÓWIENIE PREZENTACJI
   1. Usługi Elektroniczne uregulowane w niniejszym punkcie Regulaminu pozwalają na skontaktowanie się w Usługodawcą w celu zadania pytania na temat funkcjonowania Serwisu Internetowego, złożenia reklamacji lub zamówienia prezentacji funkcjonalności Panelu Klienta.
   2. Usługa Elektroniczna Zamów Prezentację pozwala na zamówienie prezentacji online, za pomocą której Usługodawca może zaprezentować Usługobiorcy działanie Panelu Klienta. Zamówienie prezentacji jest możliwe poprzez stronę Serwisu, po przejściu do zakładki „Zamów Prezentację” i wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamów Prezentację”. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Po wykonaniu przez Usługobiorcę powyższych kroków, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą, z użyciem danych kontaktowych podanych w formularzu zamówienia w celu ustalenia szczegółów prezentacji.
   3. Zamów Prezentację jest usługą nieodpłatną oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prezentacji przez Usługodawcę albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji z prezentacji przez Usługobiorcę.
   4. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz treści wiadomości.
   5. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcy.
  11. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄZasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest czat dostępny w Panelu Klienta.
  12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
   1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź.
   2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE
   1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
   2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy w ramach wszelkich umów zawieranych w Serwisie Internetowym.
   3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Panelu Klienta na czas trwania weryfikacji.
   4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
   5. Usługodawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej.
   6. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Panelu Klienta oraz sposobu korzystania przez niego z Panelu Klienta i jego funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z Panelu Klienta, w tym wprowadza do niego treści oraz korzysta z jego funkcjonalności na własną odpowiedzialność.
   7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
   8. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
   9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  14. PRAWA AUTORSKIE
   1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
   2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Panelu Klienta i jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
   3. Poszczególne elementy Serwisu mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania – w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.
   4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego. Usługobiorcy udzielana jest jedynie z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej funkcjonalności, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
   5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.
   6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Panelu Klienta – zarówno całości, jak poszczególnych elementów.
   7. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   8. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  15. PRZERWY TECHNICZNE
   1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
   2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
   3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
   4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.
   5. Jeżeli Usługobiorca nie ma dostępu do Panelu Klienta przez czas dłuższy niż 3 godziny z powodu awarii systemu informatycznego Usługodawcy, Usługodawca może zwrócić Usługobiorcy część płatności ponoszonych przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy w modelu abonamentowym, proporcjonalną do czasu w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Panelu Klienta.
  16. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKorzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z koniecznością powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę danych osobowych należących do osób trzecich (w szczególności klientów restauracji Usługobiorcy). Kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Umowy zawierane z Tastysoft sp. z o.o. poprzez UpMenu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
   3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych lub ważnych zmian w zakresie obecnych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
   4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół UpMenu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

  1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.
  2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące zamówień oraz adres profilu w social media klientów Usługobiorcy, których dane zostały wprowadzone przez Usługobiorcę poprzez narzędzia systemu UpMenu do Panelu Klienta, w szczególności w celu obsługi zamówień składanych przez te osoby w restauracji Usługobiorcy, z użyciem sytemu UpMenu.
  4. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu:
   1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Panel Klienta (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.
  6. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
  7. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
  8. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.
  9. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
  10. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  11. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
  12. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:
   1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
   2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
   3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
   4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
   5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
  13. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.