Kontakt Zaloguj Polski

Regulamin programu poleceń


ARTYKUŁ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Poleceń, polegającym na polecaniu przez Klientów usług świadczonych za pośrednictwem UpMenu Nowym Klientom, w zamian za Zniżkę dla Klienta.
 2. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym w szczególności Regulaminu Serwisu i innych regulaminów szczególnych lub umów zawartych przez Klienta z Organizatorem. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie Serwisu lub w umowach.


ARTYKUŁ 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – oznacza administratora Serwisu, którym jest:

Dane rejestrowe: TASTYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: Sienkiewicza 85/87/8 P. XI, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411725; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7252058310; REGON: 10137426

Dane kontaktowe:  jak wyżej

 1. Abonament konfiguracja usług świadczonych za pośrednictwem UpMenu w zakresie wybranych płatnych wariantów funkcjonalności Serwisu. 
 2. Link Polecający – wygenerowany przez Klienta odnośnik do Serwisu zawierający atrybuty przypisujące polecenie do Klienta.
 3. Nowy Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założy Konto Klienta za pośrednictwem Linku Polecającego i opłaci Abonament.
 4. Niedozwolone Sposoby Promocji – niedozwolone przez Regulamin sposoby promocji Serwisu.
 5. UpMenu lub Serwis – oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „UpMenu”, prowadzony przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu, dostępny w domenie upmenu.com, który umożliwia Klientowi korzystanie z usług.
 6. Program Poleceń – oznacza program organizowany przez Organizatora dla Klientów, który polega na pozyskiwaniu Nowych Klientów przy wykorzystaniu Linku Polecającego. Program Poleceń organizowany jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Zniżka – zniżka w Opłacie Abonamentowej przyznawana Klientowi, w związku z Pozyskaniem Nowego Klienta.
 8. Opłata Abonamentowa opłata w kwocie netto, płatna zgodnie Regulaminem Serwisu, przez Klienta na rzecz Organizatora, należna w danym Okresie Abonamentowy.
 9. Okres Abonamentowy okres w którym Klient może korzystać odpłatnie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Okres Abonamentowy równy jest okresowi rozliczeniowemu, za który Klient opłacił Abonament.
 10. Panel Ustawień – funkcjonalność dostarczana w ramach UpMenu służąca do konfigurowania ustawień konta Klienta.
 11. Pozyskanie Nowego Klienta – doprowadzenie do sytuacji, gdy Nowy Klient opłaci co najmniej jedną opłatę abonamentową za korzystanie z UpMenu.
 12. Klient – Klient w rozumieniu Regulaminu Serwisu, który uczestniczy w Programie Poleceń.
 13. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Poleceń.
 14. Regulamin Serwisu – oznacza Regulamin Serwisu, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Klientowi funkcjonalności Serwisu.
 15. Strony – oznacza Organizatora i Klienta.


ARTYKUŁ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i warunki prowadzenia przez Organizatora dla Klientów Programu Poleceń. 
 2. Przystąpienie do Programu Poleceń przez Klienta jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 
 3. Programu Poleceń skierowany jest wyłącznie dla aktualnych Klientów UpMenu tj. posiadających aktywny Abonament w momencie przystąpienia do Programu Poleceń. 
 1. W celu przystąpienia do Programu Poleceń należy wybrać w Panelu Ustawień pozycję „Poleć Znajomego” oraz zaakceptować Regulamin poprzez oznaczenie odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem przystąpienia do Programu Poleceń. 
 1. Po akceptacji Regulaminu, wygenerowany zostanie Link Polecający, który Klient powinien po skopiowaniu może udostępniać zainteresowanym znajomym, w celu zachęcenia ich do korzystania z UpMenu.


ARTYKUŁ 4. WYŁĄCZENIA

 1. Z udziały w Programie Poleceń wyłączone są następujące sytuacje:
  1. gdy Nowy Klient ma ten sam numer NIP lub KRS co Klient;
  2. gdy Nowy Klient oraz Klient działają lub współpracują w ramach jednej sieci restauracji (w szczególności w ramach sieci fraczyzy)
  3. gdy Nowy Klient oraz Klient są ze sobą powiązani osobowo (w szczególności w zakresie osób wspólników, udziałowców, członków zarządu lub organów nadzoru) lub kapitałowo (w szczególności powiązania w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub innego rodzaju powiązania faktyczne).
 2. Zniżki przyznawana za udział Programie Poleceń nie łączy się ze prowizjami jakie mogą być przyznane partnerom na podstawie Regulaminu Programu Afiliacyjnego. 
 3. Program Poleceń ma na celu polecanie UpMenu osobom znanym Klientowi lecz nie powiązanym biznesowo. Niniejsze postanowienie stanowi dyrektywę interpretacyjną postanowień Regulaminu. 


ARTYKUŁ 5. ZNIŻKA

 1. Z tytułu udziału w Programie Poleceń, Klient może uzyskać prawo do Zniżki.
 2. Klient uzyska prawo do Zniżki w sytuacji, gdy za pośrednictwem Linka Polecającego dojdzie do Pozyskania Nowego Klienta. 
 3. Zniżka przysługuje Klientowi wyłączenie przez okres, gdy Klient posiada opłacony Abonament. 
 4. Zniżka przysługiwać będzie Klientowi wyłącznie gdy Nowy Klient opłaci Opłatę abonamentową za dany miesiąc. Wierzytelności wymagalne w stosunku do Nowego Klienta, lecz nie opłacone nie będą stanowić podstawy do przyznania Zniżki. 
 5. Za każde Pozyskanie Nowego Klienta spełniające wymagania Regulaminu, Klient otrzyma 20% Zniżki na Opłatę Abonamentową, jaką Klient zobowiązany jest ponosić na rzecz Organizatora za korzystanie z UpMenu. W przypadku, gdy Klient ponosi Opłaty Abonamentowe w różnej wysokości, Zniżka zostanie przyznana na najniższą z Opłat Abonamentowych. 
 6. Zniżka zostanie przyznana Klientowi od kolejnego Okresu Abonamentowego po spełnieniu warunków do otrzymania Zniżki.
 7. Zniżka przyznawana jest od kwoty netto Opłaty Abonamentowej.
 8. Zniżka będzie przysługiwać Klientowi tak długo, jak długo Nowy Klient opłacać będzie własną Opłatę Abonamentową. W przypadku, gdy Nowy Klient zaprzestanie opłacania Opłaty Abonamentowej, Klient utraci Zniżkę.
 9. Zniżki podlegają kumulacji przez co należy rozumieć, iż Klientowi w danym Okresie Abonamentowym, może przysługiwać więcej niż jedna Zniżka. W konsekwencji uzyskane Zniżki mogą spowodować, iż w danym Okresie Abonamentowym Klient uzyska łącznie 100% Zniżkę na Opłatę Abonamentową (5 Zniżek po 20%). W sytuacji gdy, Klient opłaca w jedynym Okresie Abonamentowym więcej niż jedną Opłatę Abonamentową, kolejne Zniżki po osiągnięciu poziomu 100% na danej Opłacie Abonamentowej, będą naliczane dla kolejnych Opłat Abonamentowych (np. 6 Zniżek po 20%, powoduje 100% zniżki na najtańszą Opłatę Abonamentową, oraz 20% na kolejną Opłatę Abonamentową w danym miesiącu). 
 10. Przyznanie Zniżki jest weryfikowane przez Organizatora pod kątem przestrzegania przez Klienta warunków Regulaminu. W przypadku negatywnej weryfikacji (stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu w tym użycia Niedozwolonych Sposobów Promocji), Organizator może:
  1. odmówić przyznania Zniżki, w odniesieniu do pozyskanych niezgodnie z Regulaminem Nowych Klientów;
  2. dokonać korekty przyznanej Zniżki. 
 11. Pozytywna weryfikacja przyznanej Zniżki, oznacza obniżenie Klientowi Opłaty Abonamentowej, poprzez przyznanie rabatu na właściwą pozycję (usługę) na fakturze za korzystanie z UpMenu. 
 12. W przypadku korekty przyznanej Zniżki, Organizator uprawniony jest do wystawienia korekty faktur za Okresy Abonamentowe, za które Zniżka została przyznana w sposób nieuprawniony.


ARTYKUŁ 6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE POLECEŃ

 1. Klient zobowiązany jest uczestniczyć w Programie Poleceń w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, aktualnych Klientów, Nowych Klientów oraz innych osób trzecich. 
 2. Klient odpowiada we własnym imieniu za sposób promocji UpMenu oraz przekaz formułowany w celu Pozyskania Nowego Klienta. 
 3. Klient uprawniony jest do promowania UpMenu przy użyciu materiałów promocyjnych publicznie dostępnych w Serwisie. 
 4. Klient nie jest uprawniony do modyfikowania materiałów Organizatora bez jego zgody. W szczególności zabronione jest modyfikowanie utworów graficznych należących do Organizatora. 
 5. Klient może promować UpMenu także przy wykorzystaniu własnych materiałów promocyjnych przy uwzględnieniu następujących warunków:
  1. Klient będzie posiadał tytuł prawny uprawniający go do korzystania z materiałów;
  2. materiały nie będą naruszać praw Organizatora lub innych osób lub podmiotów;
  3. materiały będą zgodne z dobrymi obyczajami, nie będą naruszać dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej;
  4. materiały nie będą wprowadzać w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z UpMenu.
 6. Klientowi nie wolno promować UpMenu przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, do których należą:
  1. wykorzystanie materiałów lub informacji wprowadzających w błąd co funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu;
  2. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych (spam) mających na celu pozyskanie Nowych Klientów;
  3. dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych;
  4. umieszczanie w materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje;
  5. korzystanie z narzędzi w postaci agregatorów kodów promocyjnych, rabatowych, zniżkowych, porównywarek usług i katalogów firm, w zakresie w jakim głównym celem tych narzędzi jest promowanie wielu usług różnych dostawców oraz prezentowanie wielu kodów rabatowych.
 1. W razie wykrycia przez Organizatora, że Klient promuje Serwis przy użyciu Niedozwolonych Sposobów Promocji, Organizator uprawniony będzie do zablokowania Klientowi udziału w Programie Poleceń.
 2. Pozyskanie Nowego Klienta przez Klienta w wyniku zastosowania Niedozwolonych Sposobów Promocji, nie będzie stanowić podstawy do przyznania Zniżki. 


ARTYKUŁ 7. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć do Organizatorowi reklamację dotyczącą Programu Poleceń adres e-mail: []  z dopiskiem „Reklamacja”. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Klienta adres e-mail do kontaktu.


ARTYKUŁ 8. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 1. Organizator może czasowo zawiesić realizację Programu Poleceń lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu Poleceń, za dwutygodniowym wypowiedzeniem, informując Klientów poprzez informację zamieszczoną na stronach UpMenu.
 2. Organizator ma prawo zawiesić Klientowi dostęp do Programu Poleceń w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub w sytuacji, gdy konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działania Klienta. Zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymanie przyznawania Zniżki.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Klienta z Programu Poleceń ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Klient działa na szkodę Organizatora lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu;
  2. Klient podał Organizatorowi dane niezgodne z prawdą;
  3. Klient w inny sposób narusza warunki Regulaminu.
 4. W przypadku wykluczenia Klienta z Programu Poleceń, Klient traci uprawnienie do żądania od Organizatora Zniżki, za Okresy Abonamentowe mające miejsce w okresie, gdy nie brał udział w Programie Poleceń.


ARTYKUŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Organizatora przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana warunków Programu Poleceń;
  4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora;
  5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa;
  6. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zamieści na stronach Serwisu informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia o zmianach i udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na uprawnienia już uzyskane przez Klienta pod rządami dotychczasowej treści Regulaminu.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu, jurysdykcji sądów polskich.