Kontakt Zaloguj Polski

BDO w Gastronomii: Co to jest bdo? Jak wypełnić? Do kiedy? (2024)

Spis treści

W gastronomii, obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy wszystkich podmiotów, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, takie jak opakowania, odpady żywnościowe, odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

W tym artykule dowiesz się, czym jest BDO, jak zarejestrować się w tym systemie oraz jakie obowiązki należy dopełnić.

Co to jest BDO?

BDO w Gastronomii

BDO to baza danych odpadowych, która zawiera informacje o podmiotach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, wytwarzających odpady inne niż komunalne oraz świadczących usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Baza BDO jest prowadzona przez Ministra Klimatu i Środowiska. Dane zawarte w bazie są dostępne dla organów administracji publicznej oraz osób fizycznych i prawnych zainteresowanych gospodarką odpadami.

Obowiązki BDO w gastronomii

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w gastronomii dotyczy podmiotów, które wytwarzają odpady inne niż komunalne. Do takich odpadów należą:

 1. Opakowania, np. kartony, plastikowe butelki, szklane butelki.
 2. Odpady żywnościowe.
 3. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 4. Odpady niebezpieczne, np. chemikalia, farby, oleje.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, są zobowiązane do:

 • Wpisania do rejestru BDO,
 • Prowadzenia ewidencji odpadów,
 • Składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

Jak złożyć wniosek BDO?

Wniosek o wpis do rejestru BDO można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej BDO lub w formie papierowej w urzędzie gminy. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, również w przypadku podmiotów zagranicznych. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dowód rejestracji.
 2. Dowód osobisty lub paszport osoby fizycznej.
 3. Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Termin składania wniosku o wpis do rejestru BDO wynosi:

 • 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • 30 dni od dnia zmiany danych wpisanych do rejestru BDO.

Więcej informacji o składaniu wniosku w systemie BDO znajdziesz tutaj: Rejestracja w BDO krok po kroku

Ważne
Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru w systemie BDO grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Prowadzenie ewidencji odpadów w restauracji

Ewidencja odpadów BDO w restauracji może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

 • Rodzaj odpadu: należy podać kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów,
 • Ilość odpadu: należy podać masę odpadu w kilogramach lub litrach,
 • Data wytworzenia odpadu: należy podać datę i godzinę wytworzenia odpadu,
 • Sposób postępowania z odpadem: należy podać, w jaki sposób odpad został zagospodarowany, np. przekazany do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu wytwarzającego odpady oraz rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

Jak prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencja odpadów w formie papierowej:

Powinna być prowadzona w formie kart ewidencji odpadów. Karty ewidencji odpadów można pobrać ze strony internetowej BDO lub wydrukować samodzielnie.

Każda karta ewidencji odpadów powinna być wypełniona dla każdego rodzaju odpadu wytwarzanego przez podmiot. Karta ewidencji odpadów powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla organów administracji publicznej.

BDO w gastronomii - wzór ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów w formie elektronicznej:

Może być prowadzona za pośrednictwem systemu BDO lub za pośrednictwem innego systemu informatycznego, który zapewnia przechowywanie i udostępnianie informacji o wytwarzanych odpadach.

System informatyczny, który jest wykorzystywany do prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej, powinien być zgodny z wymogami określonymi w przepisach dotyczących BDO.

Kody odpadów BDO w gastronomii

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najpopularniejsze kody odpadów BDO dla gastronomii, a także limity roczne wytworzonych odpadów, które zwalniają z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Kod odpadu
Rodzaj odpaduWysokość limitu
15 01 01Opakowania z papieru i tektury500kg/rok
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych500kg/rok
15 01 03Opakowania z drewna1000kg/rok
15 01 04Opakowania z metali1000kg/rok
15 01 05Opakowania wielomateriałowe500kg/rok
15 01 07Opakowania ze szkła500kg/rok
15 01 09Opakowania tekstyliów200kg/rok
15 01 10Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone200kg/rok
15 01 11Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
50kg/rok
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
inne niż wymienione w 15 02 02
200kg/rok

Składanie sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach w restauracji

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, mają obowiązek składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach do marszałka województwa w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje:

 • Nazwę i adres podmiotu,
 • Rodzaj odpadu,
 • Ilość odpadu,
 • Sposób postępowania z odpadem.

Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO.

Ważne

W przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł.

Oprócz podstawowych informacji, które muszą być zawarte w sprawozdaniu, warto również prowadzić ewidencję następujących informacji:

 • Nazwa i adres firmy, która odbiera odpady,
 • Numer rejestracyjny pojazdu, który odbiera odpady,
 • Data i godzina odbioru odpadów.

Informacje te mogą być pomocne w przypadku kontroli organów administracji publicznej.

 BDO w gastronomii - wzór sprawozdania rocznego

Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku składania sprawozdań

Za nieterminowe złożenie sprawozdania grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł. Kara może zostać nałożona przez marszałka województwa, w którego właściwości miejscowej znajduje się siedziba podmiotu.

W przypadku złożenia sprawozdania niezgodnego ze stanem faktycznym, podmiot może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 100 000 zł. Kara może zostać nałożona przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Oprócz kar pieniężnych, nieprzestrzeganie obowiązku składania sprawozdań może prowadzić do innych konsekwencji, takich jak:

 • Nałożenie dodatkowych obowiązków przez organy administracji publicznej: w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania, marszałek województwa może wezwać podmiot do złożenia sprawozdania w terminie, a także może nałożyć na niego obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej.
 • Problemy w uzyskaniu zgód lub zezwoleń: w przypadku nieprzestrzegania obowiązku składania sprawozdań, podmiot może mieć trudności w uzyskaniu zgód lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zagrożenie dla środowiska: nieprawidłowa gospodarka odpadami może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, co może skutkować nałożeniem kar przez organy ochrony środowiska.

W związku z powyższym, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, powinny pamiętać o obowiązku składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i prawidłowo wykonywać ten obowiązek.

Podsumowanie

 • Podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, mają obowiązek wpisania się do rejestru BDO.
 • Do obowiązków podmiotów wpisanych do rejestru BDO należy prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań o wytwarzanych odpadach.
 • W przypadku niektórych odpadów, takich jak odpady żywnościowe, istnieje limit roczny wytworzonych odpadów, który zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Za nieprzestrzeganie obowiązków BDO grożą kary pieniężne w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.
 • Prawidłowe wykonywanie obowiązków BDO przynosi wiele korzyści, takich jak ochrona środowiska, oszczędność pieniędzy oraz poprawa wizerunku firmy.

FAQ

W przypadku niektórych odpadów, takich jak odpady żywnościowe, istnieje limit roczny wytworzonych odpadów, który zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Limit ten wynosi 1000 kg dla odpadów żywnościowych.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków BDO przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Ochrona środowiska: prawidłowe gospodarowanie odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
 • Oszczędność pieniędzy: prawidłowe gospodarowanie odpadami może prowadzić do oszczędności pieniędzy, np. dzięki recyklingowi odpadów.
 • Poprawa wizerunku firmy: prawidłowe gospodarowanie odpadami może przyczynić się do poprawy wizerunku restauracji.

Pomoc w zakresie obowiązków BDO można uzyskać od następujących podmiotów:

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Krajowa Baza Ewidencji Odpadów (BDO)
 • Organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie gospodarki odpadami

BDO to rejestr, który obejmuje podmioty zajmujące się wprowadzaniem produktów i produktów w opakowaniach na rynek oraz firmy dedykowane gospodarce odpadami. BDO działa jako narzędzie umożliwiające zbieranie informacji dotyczących odpadów, a także spełnianie elektronicznych wymagań rejestracyjnych, ewidencyjnych i raportowych w kontekście gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Dominik Bartoszek

Dominik Bartoszek

Digital Marketer z ponad 8-letnim doświadczeniem napędzany danymi oraz AI. Pomaga restauracjom rozwijać się dzięki zamówieniom online.

Jak pomocny był ten post?

Udostępnij artykuł

Powiązane funkcje:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jesteśmy tu, aby pomóc, gdy nas potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem, czy nie.

Wypróbuj za darmo. Bez podpinania karty!